Boeren voor akkervogels in Schouwen-Duiveland

 

Door het inzetten van 50 ha eigen grond wordt op 500 ha natuurwinst geboekt: in een gebied van 500 ha wordt samengewerkt met akkerbouwers en melkveehouders om duurzame toename van akkervogels en andere vogels te stimuleren. Behalve maatregelen in het kader van het Partridge-project, waarbij delen van akkers uit landbouwkundige gebruik worden genomen tegen een hoge vergoeding, worden er ook maatregelen genomen op “echte” landbouwgrond. Denk hierbij aan het laten staan van winterstoppels, teelt van zomergraan, strokenlandbouw.

 

Door groei van  intensiever gebruik van akkers en groei van agrarische bedrijven, verdween in snel tempo het ideale leefgebied van de akkervogels. Veilige nestplekken waren bijna niet meer te vinden, insectenrijke planten voor de opgroeiende kuikens waren verdwenen en voldoende wintervoedsel voor de volwassen vogels was er ook niet meer. De agrariërs zien dit met lede ogen gebeuren, maar staan met hun rug tegen de muur. Vogelbescherming Nederland, Het Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap zetten zich in om te laten zien dat de weidenvogels te redden zijn. Samen met natuurorganisaties in Engeland, Schotland, België en Duitsland dienden zij in 2016 samen een subsidie-aanvraag in bij de Europese Unie. Onder de noemer ‘Partridge’ (Patrijs) werd de subsidie toegezegd! Ook de landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen sloten zich aan. De toekenning van Partridge heeft een sterke impuls gegeven aan het sinds 2015 lopende project ‘Boeren voor Akkervogels’ waarin, samen met boeren op Schouwen-Duiveland, ruimte voor akkervogels wordt gemaakt.

 

Nieuwe akkers

Gezamenlijk zijn zij nu 10 gebieden van minimaal 500 hectare kleinschaliger aan het inrichten, zomergraan en graszaad aan het telen, kruidenrijke akkerranden aan het inrichten, overstaand graan laten overwinteren en hagen van meidoorn, liguster en roos aan het aanplanten om voedsel- en schuilgelegenheden te creëren. Voor Nederland liggen deze gebieden in West Brabant (Land van Heusden en Altena) en op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Dit laatste gebied bevindt zich in de omgeving Stolpweg/Burgsluis. Hier zijn acht agrariërs (waarvan drie met een mini-camping) heel enthousiast om te zoeken naar ruimte voor akkervogels binnen hun bedrijfsvoering. Ecologen en vrijwilligers inventariseren met regelmaat de populatie om te bekijken of en zo ja hoe snel de patrijs zich vermeerdert door deze maatregelen.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Chris Vreugdenhil van Het Zweeuwse Landschap via c.vreugdenhil@hetzeeuwselandschap.nl, Alex Wieland van Landschapsbeheer Zeeland via alex.wieland@landschapsbeheerzeeland.nl of kijk op www.hetzeeuwselandschap.nl/partridge.

Bron: Het Zeeuwse Landschap