Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân

 

Landschapsbeheer Friesland (coördinator) en de Agrarische Collectieven ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden werken samen om de landschapselementen in het leefgebied Droge Dooradering te herstellen. Het doel van het project is het herstellen en het versterken van het landschap in vier gebieden in Friesland. In totaal doen er 1000 boeren en particulieren in Zuidoost Friesland en op Terschelling mee.

 

Kaart herstelwerkzaamheden

De Provincie Friesland en het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor PlattelandsOntwikkeling) hebben middelen beschikbaar gesteld om landschapselementen op te knappen of aan te leggen. Deze middelen zijn aangevraagd in het herstelproject landschap droge dooradering door vier agrarische collectieven: ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels, It Lege Midden; en Landschapsbeheer Friesland. Het doel van het project is het herstellen en het versterken van het landschap in vier gebieden in Friesland. Dit zijn De Noardlike Fryske Wâlden, Zuidoost Friesland, Terschelling en rondom Sint Nicolaasga. Dit gebied is grofweg het deel van de provincie waar houtwallen en singels voorkomen of- kwamen. Op de kaart kunt u zien of uw percelen door de provincie aangemerkt zijn als leefgebied (de oranje arcering).

 

De projecten
Per deelgebied is er een aanpak voor het herstellen van de landschapselementen. Hieronder belichten we er twee:

 

Terschelling – Waddenvogels
Terschelling is het enige Waddeneiland met elzensingels en daarmee een uniek landschap. Dit is door de provincie onderkend door ook voor Terschelling middelen beschikbaar te stellen om met de elzensingels aan de slag te gaan. Sinds 2015 kunnen eigenaren hun elementen aanmelden voor een beheervergoeding via ANV Waddenvogels. Elementen die niet in een beheerovereenkomst zijn opgenomen kunnen in aanmerking komen voor herstel. Ook is nieuwe aanleg mogelijk. Waddenvogels heeft de komende jaren nog enige ruimte in het budget om nog nieuwe elementen in beheer te nemen.

 

Na aanmelding nemen medewerkers van LBF de exacte maatregelen op, bijvoorbeeld hoeveelheden raster dat hersteld moet worden of welke elementen gezaagd of bijgeplant moet worden. Dit wordt verwerkt in een overeenkomst zodat u precies weet wat uitgevoerd gaat worden en welke afspraken daarover zijn gemaakt. Daarna start de aannemer met uitvoering in het winterseizoen. Deelname aan het project kost niks en alle werkzaamheden worden uitgevoerd, u ontvangt dus ook geen vergoeding voor deelname.

 

Noordoost Fryslân – Noardlike Fryske Wâlden
In noordoost Friesland is Agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden actief. Dit collectief, dat onder andere wordt gevormd door de oudste agrarische natuurvereniging van Nederland, is al vele jaren actief in het singellandschap. Er zijn vanuit NFW beheerregisseurs op pad om de afgewezen elementen te bekijken. Maar ook voor particulieren zijn er mogelijkheden om deel te nemen. Elementen die in aanmerking komen zijn: elzensingels en houtsingels; houtwallen, kleine bosjes, drinkpoelen en dôbben, landschappelijke scheerheggen en kniphagen (geen erfbeplantingen). In alle gevallen moet het element iets toevoegen aan het landschap; een poel in een bosje of op een erf bijvoorbeeld komt niet in aanmerking, evenals vruchtbomen, beukenheggen en elementen die niet aan landbouwgronden grenzen.

 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheerfriesland.nl/landschapsherstel of op www.noardlikefryskewalden.nl.

Bron: Landschapsbeheer Friesland