In gesprek met Hank Bartelink – LandschappenNL

 

Hank Bartelink

Hank Bartelink is directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband LandschappenNL. 

 

Waarom vindt LandschappenNL biodiversiteitsherstel zo belangrijk?

‘’Biodiversiteit vormt de grondslag van ons bestaan. En dat niet alleen voor de mensheid, maar simpelweg voor alles wat leeft op onze planeet. Zonder biodiversiteit is er geen bestuiving, bevruchting of beleving. Ons voedsel is biodiversiteit, onze voedselproductie is afhankelijk van biodiversiteit, de lucht die we inademen bestaat bij de gratie van biodiversiteit. En in de vorm van natuur en landschap genieten we van biodiversiteit. De provinciale natuur- en landschapsorganisaties die samen LandschappenNL vormen, staan vóór die biodiversiteit, vóór dat landschap. In de stellige overtuiging dat we uit welbegrepen eigenbelang, biodiversiteit moeten koesteren.’’

 

Wat is de belangrijkste bijdrage die LandschappenNL gaat leveren aan het Deltaplan?

‘’De provinciale natuur- en landschapsorganisaties in LandschappenNL staan ten principale voor het behoud van die biodiversiteit: waar nodig beschermen we die, waar mogelijk vergroten we die. En dat doen we zoveel mogelijk samen met andere partijen zoals grondeigenaren, lokale overheden en collega-NGO’s, maar zeker ook met burgers. Natuur is van iedereen en van belang voor iedereen. Maar die (h)erkenning is niet vanzelfsprekend. Biodiversiteitsherstel heeft baat bij een groot en breed eigenaarschap.’’

 

‘’De provinciale Landschappen en de stichtingen Landschapsbeheer zullen de komende tijd ten bate van een toenemende biodiversiteit:

  • versterkt inzetten op het verbeteren van de abiotische condities in onze eigen terreinen;
  • exoten blijven bestrijden;
  • de samenwerking met de landbouw opschalen (omwille van het inrichten van zachtere overgangszones, en om de natuur-inclusieve landbouw tot een succes te maken);
  • investeren in opleiding en onderwijs, van/voor zowel pachters, beheerders, als studenten;
  • middels overleg en lobby proberen de negatieve impact van externe drukfactoren te verminderen (N-input, verdroging, waterkwaliteit);
  • burgers betrekken bij het omkeren van de teloorgang van natuur en landschap.”

 

Welk praktijkvoorbeeld vind je goed passen in de filosofie van het Deltaplan?

‘’Ik ben erg gecharmeerd van het voorbeeld van Het Zeeuwse Landschap dat eigen grond verpacht aan boeren, met de voorwaarde daar op een biodiversiteits-vriendelijke wijze mee om te gaan en dat ook te doen op de eigen agrarische percelen van die pachter. Tegenover die voorwaarden staan o.a. de beschikbaarheid van grond, een lagere pachtprijs én het kunnen beschikken over nieuwe kennis en kennisnetwerken. Dit voorbeeld lijkt overigens sterk op hetgeen Staatsbosbeheer doet: grond ter beschikking stellen aan boeren, zodat zij daadwerkelijk in staat zijn om extensiever te gaan boeren. Met een belangrijke rol voor de Rabobank daarbij, die een financieel aantrekkelijker klimaat schept.’’

 

‘’Ik vind dit om meerdere redenen bijna iconische voorbeelden. Ze gaan uit van de overtuiging dat er structureel iets moet veranderen en de oplossingen zijn structureel van aard, dus bieden perspectief op een systeemverandering. Verder hebben partijen elkaar nodig en zoeken ze elkaar dus op, want zonder samenwerking geen succes. Ten slotte vaart de biodiversiteit hier wel bij, en dus ook de landbouw.’’

 

Met wie hoop je vanuit LandschappenNL (meer) te kunnen samenwerken aan biodiversiteitsherstel?

‘’Met heel veel partijen, simpelweg om je elkaar nodig hebt in het landelijk gebied. Denk aan de landbouw, maar ook aan de waterschappen, aan gemeenten, en uiteraard aan de provincies.

En met burgers. LandschappenNL beschikt over een virtuele database met daarin ca. 70.000 vrijwilligers: mensen die gaarne hun steentje bijdragen aan natuur en landschap. Ruim 300.000 huishoudens zijn lid of donateur. Een ieder van die duizenden mensen is, elk op zijn eigen manier, ambassadeur van de biodiversiteit. Via al die mensen, en met behulp van onze social media, magazines, activiteiten, willen we zoveel mogelijk Nederlanders bewust maken van de noodzaak van verandering. En waar mogelijk die faciliteren om zelf actief een bijdrage te leveren. Voor een mooier, duurzamer en bestendig Nederland.”