In gesprek met Ruud Tijssens – Agrifirm

 

Ruud TijssensTijssens is Director Public & Cooperative Affairs bij Royal Agrifirm Group. 

 

Waarom vindt Agrifirm biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
‘’Als grote toeleverancier van producten aan akkerbouw en veehouderij is Agrifirm zich zeer bewust van de discussies over de relatie tussen de huidige gangbare landbouwpraktijken en de zorgwekkende afname van de biodiversiteit. Ook als landbouwcoöperatie zijn we ons bewust van het belang van de biodiversiteit voor het landbouwsysteem. Bestuiving is maar één van de voorbeelden van de belangrijke functie, die biodiversiteit biedt. Maar ook bodemgezondheid en -vitaliteit zijn gekoppeld aan biodiversiteit.’’

‘Wij realiseren wij ons dat er veel druk zit op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De negatieve impact van chemische gewasbeschermingsmiddelen is al vele tientallen jaren een onderwerp van aandacht, en de negatieve impact is ook al substantieel gedaald. Zo is de verontreiniging van het oppervlaktewater door chemische gewasbeschermingsmiddelen in de afgelopen jaren met tientallen procenten gedaald. Dat ondanks al deze inspanningen en behaalde resultaten toch de biodiversiteit verder blijft afnemen is een reden tot diepgaande zorg. Onze conclusie was dan ook: het moet anders! Daarom kwam de verfrissende aanpak van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel op exact het juiste moment.’’

 

Wat is de belangrijkste bijdrage die Agrifirm gaat leveren aan het Deltaplan?
‘Wij hebben de ontwikkeling van een volledig integrale nieuwe aanpak centraal staan: Integrated Crop Management (ICM). ICM is het optimaal benutten en gebruiken van biodiversiteit ten bate van het agrarische systeem. Wij zullen een actieve rol spelen om ICM verder te ontwikkelen en met kracht te helpen implementeren. Daarnaast vragen onze leden van de coöperatie Agrifirm om ondersteuning en kennis bij het implementeren van natuurinclusieve landbouw, het ontwikkelen van inzicht in het verbeteren van de bodemgezondheid, het ontwikkelen van nieuwe meststoffen. Allemaal onderwerpen die in lijn zijn met de doelstellingen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.’’

 

Welk praktijkvoorbeeld vind je goed passen in de filosofie van het Deltaplan?
‘’Eén van de projecten waar we de afgelopen tijd actief mee zijn geweest, is om in het kader van een nieuw zuivelconcept voor A-ware en Albert Heijn een grassoort/grasmengsel te ontwikkelen met een optimale bijdrage aan biodiversiteit en een optimale voedingskundige waarde. Voor deze melkstroom is bij Agrifrim een kant- en klaar kruidenmengsel beschikbaar. Er is steeds meer belangstelling vanuit melkveehouders voor het gebruik van kruiden en klavers. Kruiden en klavers vergroten de biodiversiteit in het grasland, kunnen een bijdrage leveren aan de smakelijkheid van het ruwvoer en bieden een toegevoegde waarde voor het insecten- en weidevogelbestand. Het verbinden van deze twee doelen zal steeds meer de uitdaging gaan worden om biodiversiteitsherstel daadwerkelijk te kunnen gaan laten slagen.’’

 

Met wie hoop je vanuit Agrifirm (meer) te kunnen samenwerken aan biodiversiteitsherstel?
‘’We hebben kennis en het maatschappelijke veld hard nodig om daadwerkelijke verbetering van biodiversiteitsherstel te realiseren. Helaas blijkt veel over ‘concrete acties’ en de uiteindelijke verbetering van de biodiversiteit nog onbekend te zijn, en deze lacunes dienen ingevuld te worden. Maar er is ook veel kennisontwikkeling nodig om ‘functionele biodiversiteit’ in te zetten in beslissingsondersteunende systemen. De kennispartners zijn dus een belangrijke partner. Maar ook de samenwerking met overheden is noodzakelijk, omdat biodiversiteit ook een ‘publiek goed’ is en beloning van landeigenaren cruciaal is om dat herstel ook met snelheid vorm te geven.’’