Kleurkeur: voor meer kleur in onze bermen

 

Door het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Daarom heeft De Vlinderstichting een keurmerk voor goed (maai)beheer opgericht: Kleurkeur. Een nieuw keurmerk voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening houden met vlinders en bijen komen in aanmerking voor dit keurmerk.

 

Bermen en groenstroken zijn belangrijk in het buitengebied en in het bebouwde gebied. Bloeiende bloemen bieden namelijk voedsel aan vlinders, bijen en andere insecten. Ook rupsen vinden hier voedsel en insecten kunnen er overwinteren. Maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Pas dan kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. En dat is hard nodig met de huidige achteruitgang van insecten.

 

Bij veel gemeenten en infrabeheerders is er wel de wil om op een natuurvriendelijke manier te beheren, bijvoorbeeld door gefaseerd maaien. Hierdoor blijft bij iedere maaibeurt een gedeelte overeind staan. Dit gedeelte wordt bij een volgende maaibeurt wel gemaaid, terwijl een ander stuk dan blijft staan. Omdat het maaibeheer vaak over grote oppervlakten en voor meerdere jaren wordt uitbesteed aan derden is dit vaak moeilijk te realiseren.

 

Rekening houden met plant en dier
De aanbestedingsprocedure voor het beheer is nu vaak nog alleen prijsgestuurd: de goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. Door al in deze fase ecologie en biodiversiteit een plek te geven kan, naast op prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd. Met het Kleurkeur kunnen goede bedrijven zich profileren en hebben de opdrachtgevers de garantie dat het werk ook gericht zal zijn op het verhogen van de ecologische kwaliteit en niet alleen op het zo goedkoop en snel mogelijk uitvoeren van de aangegane verplichting. Er zijn de laatste jaren gelukkig steeds meer initiatieven om de bijen en vlinders te helpen. Maar dit gebeurt soms door bermen in te zaaien met kleurrijke bloemenmengsels met uitheemse soorten. Hoewel dat vaak met de beste bedoelingen is, wijst de Vlinderstichting er op dat deze ‘carnavalsmengsels‘ weinig nut hebben voor de vlinders en bijen, omdat ze weinig voedsel bevatten voor de wilde bijen en vlinders. Om deze onmisbare bestuivers echt te helpen is het belangrijk om inheemse plantensoorten (waardplanten) te zaaien.

 

Stimuleren biodiversiteit
De aanleg van een bloemenweide kan het begin zijn van een nieuw ecosysteem met bijen, zweefvliegen, vlinders en libellen. Maar ook voor kleine zoogdieren als muizen, egels, zaadetende zangvogels of de vogels die leven van de aanwezige insecten heeft dit grote impact. Als het bloemenmengsel bestaat uit inheemse soorten die in het gebied thuishoren, stimuleer je de biodiversiteit en blijft het niet alleen bij ‘kijkgroen’.

 

Partners
De Vlinderstichting werkt voor het Kleurkeur samen met de Stichting Groenkeur en het kennisplatform CROW, die veel ervaring hebben met keurmerken en de eisen die gesteld worden aan beheer. Een aantal groenaannemers en deelnemers aan de Green Deal Infranatuur, overheden, infrabeheerders en ingenieursbureaus, worden nauw betrokken bij de opzet en inhoud van het keurmerk.

 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.vlinderstichting.nl/kleurkeur of neem dan contact op met info@vlinderstichting.

 

Bron: de Vlinderstichting