Realisatie NNN Fryslân: Natuur mei de Mienskip

 

Een groen Fryslân, waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is. Dat is waar Natuer mei de Mienskip voor gaat. Natuer mei de Mienskip gaat dan ook over natuur van en voor iedereen. Natuer mei de Mienskip is namelijk een initiatief van boeren, burgers, natuur- en milieuorganisaties en overheden, die met elkaar ervan overtuigd zijn dat zij samen meer natuur met groter draagvlak en maatschappelijk meerwaarde kunnen realiseren. Hierdoor is de verwachting dat natuur robuuster en toekomstbestendiger zal zijn, met logische verbindingen tussen de natuurgebieden, waar het rijk is aan planten en dieren, waar alle Friezen en bezoekers van kunnen genieten en waar ruimte is voor de boer.

 

De aanleiding om te starten met Natuer mei de Mienskip was het vooruitzicht van een drastische ingreep door de provincie. Aan de decentralisatie van het beleidsveld natuur van het rijk naar de provincies waren onvoldoende financiële middelen gekoppeld, en daardoor dreigde een deel van de functiewijziging en inrichting van natuur tot stilstand te komen. Natuer mei de Mienskip is een eerste en unieke stap op weg naar een nieuwe manier van grondverwerving, inrichting en beheer van de Friese natuur. Het doel is een rijkere biodiversiteit in 2027, met een grotere mate van maatschappelijke betrokkenheid én continuïteit in de agrarische bedrijfsvoering.

 

De eindbeheerder aan zet, een andere rol voor de overheid

Uitgangspunt van Natuer mei de Mienskip is dat er effectiever gewerkt kan worden doordat eindbeheerders van natuur een grotere rol krijgen bij de realisatie van natuur. De eindbeheerders sturen vanaf de start van het proces en krijgen daarmee invloed op het wat en het hoe van de natuuropgave. Een grotere rol voor de eindbeheerder betekent dat, bij gelijkblijvende natuurdoelen, de opgave veel meer op maat gesneden wordt door en voor de eindbeheerder. Bij de start van de planvorming worden de omvang, tempo en wijze van uitvoering, informatievoorziening en inzet van beleidsinstrumenten direct aangepast aan de persoon of organisatie die de natuur wil gaan realiseren. Bij het proces van functiewijziging en inrichting wordt de eindbeheerder ook nauw betrokken. In deze werkwijze is de rol van de overheid kaderstellend en faciliterend als partner. De eindbeheerder bepaalt het wat en het hoe en krijgt daarbij professionele ondersteuning bij de uitvoering.

 

Doel

Het doel van Natuer mei de Mienskip is drieledig. Het eerste doel is om meer natuur voor hetzelfde budget te realiseren. Het tweede doel is om een nieuwe werkwijze te kiezen waarin boeren, burgers, natuur- en milieuorganisaties en overheden elkaars mogelijkheden erkennen en elkaar aanvullen en waarbij de eindbeheerder meer stuur krijgt over aankoop en inrichting van het gebied dat hij gaat beheren. Het derde doel is om integraliteit centraal te stellen, zodat doelen op het gebied van natuur zoveel mogelijk gecombineerd worden met onder andere landbouwdoelen, waterdoelen en recreatieve doelen. Wanneer het om hetzelfde gebied gaat, worden doelen over de grenzen van de overheden Wetterskip, provincie en gemeenten heen gecombineerd wanneer dat maar enigszins kan.

 

Partners

It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosgroep Noord-Oost Nederland, LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieu Federatie doen provincie Fryslân het aanbod de Friese natuuropgave op zich te nemen. Deze natuur- en landbouw organisaties verwachten meer nieuwe natuur te kunnen aanleggen binnen het beschikbare budget. De provincie en organisaties werken dit plan verder uit. Daarna besluiten Provinciale Staten of zij de natuuropgave daadwerkelijk overdragen.

 

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.itfryskegea.nl/natuur-en-landbouworganisaties-doen-uniek-natuuraanbod.

 

Bron: It Fryske Gea