Pledge van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor Nederlandse Actieagenda Biodiversiteit

08 mei 2020

Met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt IUCN NL aan het tot stand komen van een Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit, die tijdens de biodiversiteitstop in Kunming ingebracht wordt. Zij vragen het Deltaplan om 1) een pledge te doen, en 2) alle partners op te roepen een pledge te doen. Tijdens de vorige bestuursvergadering is afgesproken de commitments van onze partners als pledges aan te leveren. Het projectbureau heeft toestemming aan de partners gevraagd om dit te mogen doen.

Logo Samen voor Biodiversiteit

Wat is een toezegging (‘pledge’)?
Iedere toezegging op de Nederlandse actieagenda draagt bij aan de doelen van het Biodiversiteitverdrag (CBD): 1. biodiversiteit behouden; 2. duurzaam gebruikmaken van biodiversiteit, en 3. opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk verdelen.

Een toezegging kan bijvoorbeeld zorgen voor het herstel van soorten, het behoud of herstel van natuur, het tegengaan van bedreigingen voor biodiversiteit, het creëren van bewustzijn of het inspireren van anderen om in actie te komen. Het kan een grootschalige actie zijn zoals het herstellen van gedegradeerde natuur of instellen van beschermde natuurgebieden, maar ook individuele acties als aanplant van insectvriendelijke planten en struiken.

 

Pledge stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De ambitie van het Deltaplan is om in 2030 biodiversiteitsverlies in Nederland omgebogen te hebben naar biodiversiteitsherstel. Met het Deltaplan bouwen we aan een maatschappelijke beweging voor biodiversiteitsherstel die structureel verankerd moet worden in alle geledingen van onze samenleving. Inmiddels zijn bijna 100 partijen als partner of supporter aan het Deltaplan verbonden, met elk een eigen commitment om biodiversiteit te vergroten.

Daarnaast werkt het Deltaplan aan het aanjagen van een systeemverandering vanuit het principe ‘doen-leren-beter doen’, met een aanpak vanuit vijf succesfactoren: draagvlak en gedeelde waarden, (nieuwe) verdienmodellen, coherente wet- en regelgeving, kennis en innovatie en gebiedsgerichte samenwerking. Het Deltaplan brengt naast haar eigen pledge de commitments van haar partners in als pledge voor de Nederlandse Actieagenda. Alle activiteiten ingebracht door het Deltaplan vergroten de kans om internationale biodiversiteitsdoelstellingen te behalen.