Op 22 mei 2019, de Dag van de Biodiversiteit, organiseerden wij de bijeenkomst ‘Next Steps’. We kijken terug op een inspirerende middag met waardevolle input van ruim 150 deelnemers.

 

Maatschappelijke beweging
Louise Vet (NIOO-KNAW, NERN), voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, opende de middag met een inspirerende presentatie waarin ze het droombeeld van het Deltaplan benadrukte: in 2030 is Nederland een florerende delta voor mens en natuur. Om dit droombeeld te realiseren is er een systeemverandering nodig waarbij grondgebruikers op gebiedsniveau werken aan biodiversiteitsherstel, en hiervoor adequaat worden beloond door markt- en overheidspartijen. Dit vereist het ontwikkelen van een maatschappelijke beweging.

 

Word partner of supporter!
Hank Bartelink (LandschappenNL) nodigde partijen uit om partner of supporter te worden van het Deltaplan. Als partner heb je de unieke kans om strategisch mee te denken over de realisatie van het Deltaplan, word je onderdeel van een uniek kennisuitwisselingsplatform en heb je het recht op uitdragen van partnerschap in je eigen communicatie-uitingen. Supporters van het Deltaplan kunnen zichzelf onderdeel noemen van de brede beweging, krijgen extra publiciteit en worden vermeld op deze website. Op onze website kun je een aanvraag indienen om partner of supporter te worden.

 

Monitoring
Raymond Klaassen (RUG, NERN) ging tijdens zijn presentatie dieper in op het belang van monitoring voor biodiversiteitsherstel. Monitoren, dat via de filosofie van doen-leren-beter doen gedaan gaat worden, is een belangrijke bouwsteen van het Deltaplan. De monitoring gaat plaatsvinden in de zogenoemde Living Labs: hier wordt de relatie tussen inspanningen voor biodiversiteitsherstel (in de vorm van gemeten KPI’s) en daadwerkelijke biodiversiteitstoename systematisch en langdurig in kaart gebracht.

Als afsluiting van het plenaire gedeelte presenteerde Jetske Bouma (PBL) de resultaten van het onderzoek ‘Financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw’. Daarna inspireerde Titia Wolterbeek (De Vlinderstichting) de aanwezigen met een aantal voorbeelden die biodiversiteitsherstel in de praktijk laten zien. Zo beschreef ze de effecten van een ander maaibeheer door Tennet, wat op de korte termijn al ontzettend veel positief effect op de lokale biodiversiteit bleek te hebben.

 

De diepte in
Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers uiteen in drie interactieve werksessies over de invulling van de drie werkroutes: Landbouw, Natuur en Openbare Ruimte. Bij de interactieve sessie Natuur werden veel concrete voorstellen gedaan om biodiversiteit te bevorderen. Opvallend was het enthousiasme om op regionale schaal en in gebieden aan de slag te gaan in de geest van het Deltaplan. Een groot deel van de deelnemers heeft al allerlei initiatieven opgezet.

 

Tijdens de werksessie Landbouw stond het onderwerp verdienmodellen voor de boer centraal. Opgemerkt werd dat niet alleen extra euro’s voor de boer maar ook intrinsieke motivatie en maatschappelijke waardering van belang zijn. Geconstateerd werd dat steeds meer boeren bereid zijn om biodiversiteitsherstel te realiseren als daar een voldoende beloning tegenover staat. Cruciaal daarbij is samenwerking met partijen in de directe omgeving om de transitie naar biodiversiteitsherstel in de landbouw verder mogelijk te maken. Bij de werksessie over Openbare Ruimte kwam naar voren dat veel deelnemers een grote rol zien voor de provincies en gemeentes. Aansluiting van deze partijen is dan ook van groot belang voor het verder komen met biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte.

 

Wij kijken terug op een hartverwarmende middag, waarin duidelijk is geworden dat veel partijen al actief bezig zijn en tegelijkertijd duidelijk werd dat nog heel veel moet gebeuren om biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren. Goede samenwerking op gebiedsniveau is daarbij cruciaal. Daarom nogmaals een vriendelijke oproep: wil je partner worden van het Deltaplan? Heb je een initiatief waarbij je bezig bent met biodiversiteitsherstel, of probeer je in jouw directe omgeving dit thema onder de aandacht te brengen? Sluit je dan aan bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en word onderdeel van de beweging!

 

Wil je de PowerPoints van de bijeenkomst (nogmaals) lezen? Hieronder zijn de presentaties te downloaden!

Meld je aan als partner!
Meld je aan als supporter!

Wil je de presentaties van deze middag nog een keer bekijken? Hieronder zijn ze te downloaden!