Partner

LandvanWaarde

LandvanWaarde

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

LandvanWaarde is de naam van een nieuw sturingsmodel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Dit sturingsmodel is ontstaan vanuit de conclusie dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in het boerenland en dat de bestaande subsidiesystematiek onvoldoende bijdraagt om het tij te kunnen keren. Wat nodig is, is een systeemverandering naar een natuurinclusieve landbouw. Een nieuwe vorm waarop natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering op melkveebedrijven. Wij stapelen beloningen voor boeren die voldoen aan specifieke voorwaarden rond natuur, landschap en biodiversiteit.

LandvanWaarde is een initiatief van Stichting Courage, in samenwerking met Landschap Overijssel en Nationaal Groenfonds. Er zijn veel partijen aangesloten, zowel overheden en natuurorganisaties als commerciële bedrijven. Elke partij is op zijn  eigen manier betrokken met het thema en brengt specifieke prikkels in.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
We hebben een model opgezet van regionale netwerksturing met behulp van het stapelen van beloningen/waarderingen door een veelheid van partijen met een belang en verantwoordelijkheid in het landelijk gebied. Die stapeling leidt ertoe dat opgeteld er een vergoeding/waardering voor natuur, landschap en biodiversiteit ontstaat die substantieel is. Dit draagt bij aan het herstel van biodiversiteit in boerenland, maar ook aan het continuïteitsperspectief van het boerenbedrijf.

In 2018 hebben wij in Salland (Overijssel) een pilot gestart om in de praktijk ervaring op te doen met dit model. Kernelement is dat we het systeem omdraaien: de boeren nemen het initiatief en doen de samenleving een aanbod. Inmiddels hebben we samen met 30 boeren in het gebied een bedrijfsnatuurplan gemaakt, gebaseerd op een grofmazige schets voor het gebied, opgesteld door ecologen van Landschap Overijssel. De boeren richten daar hun plannen op en geven aan: 'dit kan ik en dit wil ik op mijn bedrijf realiseren'. Ze willen tot 10% van hun grond bestemmen voor natuur (kruidenrijke randen, poelen, houtwallen, singels, weidevogelbeheer, etc). Het is vervolgens aan het netwerk om aan te geven ‘wat zij hier tegenover kunnen stellen’. Inmiddels boeken we de eerste resultaten en begint de ‘stapel van beloningen’ zich te vormen.

Het doel is om de ervaringen die in Salland worden opgedaan te vertalen in een regionaal sturingsmodel dat uit te rollen is naar alle andere regio’s in Nederland.

 

Dit commitment draag bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving; 
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Hans de Haan & Ellis Lugtenburg
E-mailadres: hansdehaan@ketensief.nl, 
ellis.lugtenberg5@gmail.com
Website: www.landvanwaarde.nl