Partner

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Wij zijn ons bewust van het belang van biodiversiteit en wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de soortenrijkdom in het water, in de beekdalen en op de waterkeringen.

Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Van al het water op aarde is maar een fractie zoetwater. Toch zitten beken, rivieren en meren boordevol leven: ze herbergen maar liefst zes procent van alle soorten. Ook in Limburg is het regionale watersysteem een sleutelfactor voor biodiversiteit. Niet alleen vanwege de soorten die erin voorkomen, maar ook omdat de beekdalen natuurlijke corridors zijn tussen natuurgebieden. Die verbindingen tussen natuurgebieden zijn cruciaal voor de veerkracht van flora en fauna.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Inrichten, beheren en onderhouden van het watersysteem en de waterkeringen zijn de belangrijkste bijdragen van ons aan biodiversiteit(herstel). We staan voor uitdagende opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. We bezien deze in hun onderlinge samenhang en kiezen in projecten voor een integrale aanpak, bijvoorbeeld in het realiseren van klimaatrobuuste en veerkrachtige beekdalen. Natuurlijke processen en systeemherstel zijn daarbij het uitgangspunt. Op de waterkeringen streven we met hooilandbeheer naar botanische soortenrijkdom, juist met het oog op erosiebestendigheid. 

We verbeteren de waterkwaliteit voor een gezonde leefomgeving met de Kaderrichtlijn Water als kompas. We voeren een verantwoord beheer en onderhoud waarbij we de biodiversiteit niet uit het oog verliezen.

Een groot deel van de soorten wordt geholpen met de reguliere maatregelen van het waterschap. Ze vinden op eigen kracht een plek in de ingerichte klimaatrobuuste beekdalen of op de waterkeringen. Voor dier- en plantensoorten waar het niet goed mee gaat, nemen we aanvullende maatregelen. Hier is het soortenbeleid van Waterschap Limburg op gericht: het behouden en ontwikkelen van flora en fauna voor de biologische diversiteit. Soorten kunnen op zichzelf van belang zijn om te behouden, maar ook omdat ze drager zijn van een gemeenschap van meerdere soorten. Het waterschap sluit aan bij het soortenbeleid van de provincie en vult aan met watergebonden soorten. We geven invulling aan onze maatschappelijke verplichting ten aanzien van biodiversiteit met de meer oever- of landgebonden soorten. Bijen hebben de bijzondere aandacht vanuit het convenant ‘Limburgers bijeen voor bijen’ (ondertekend in 2015).

Het concrete commitment van het waterschap op dit vlak is uitgewerkt in het huidige waterbeheerplan 2016-2021 en de nota soortenbeleid en zal worden opgevolgd door het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

 

Dit commitment draag bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving; 
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Michel Smits
E-mailadres: m.smits@waterschaplimburg.nl
Website:
www.waterschaplimburg.nl