AVVN

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

AVVN is de landelijke organisatie voor Samen Tuinieren. Het behelst zo’n 210 aangesloten tuinenparken en vormt een community van ruim 29.000 leden van tuinverenigingen, Vrienden van onze Vriendenkring Natuurlijk Tuinieren en abonnees op ons vaktijdschrift De Tuinliefhebber. Wat betreft de uitvoering van de gezamenlijke hobby (tuinieren), stimuleren wij nadrukkelijk dat dit op een natuurvriendelijke/ecologische wijze gebeurt. Wij noemen dat natuurlijk tuinieren.

Wij doen dat door het geven van schriftelijke/digitale/online voorlichting en educatie en door het organiseren van deskundigheidsbevordering via workshops en themabijeenkomsten. Een belangrijk middel is verder het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Dat is een advies- en begeleidingsproject om op de gemeenschappelijke delen van tuinenparken, met veel openbaar groen en soms ook buurtmoestuinen en schooltuinen, een natuurlijk beheer, onderhoud en inrichting te realiseren en daarmee het natuurlijk tuinieren op de eigen tuinen te bevorderen. In 2020 zijn 48 groenprojecten houder van het Keurmerk. Ieder jaar dienen zich nieuwe belangstellenden aan – op het ogenblik staat de teller op 7 – en ieder jaar blijkt ook bij de herbeoordeling van bestaande keurmerkhouders dat ze gestaag beter scoren op natuurvriendelijkheid.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Natuurlijk tuinieren in tuinen en in gemeenschappelijk groen is voor ons de basis om een versterking van de biodiversiteit in het kwalitatief gebruiksgroen van de verstedelijkte omgeving te realiseren. In samenwerking met andere groen- en natuurorganisaties verbreden en verdiepen wij de kennis over natuurlijk tuinieren en biodiversiteit bij onze achterbannen en geven aanzet om dit ook in de praktijk te brengen via educatieve (doe)bijeenkomsten. Het Keurmerkproject willen we verder uitrollen en ook toegankelijk gaan maken voor individuele tuinen.

We brengen een positieve boodschap en zien mooie resultaten in kennis-, houding- en gedragsverandering bij onze doelgroep met zichtbaar effect voor de soortenrijkdom van flora en fauna. We helpen onze achterban op weg om zelf het resultaat van natuurlijk tuinieren op de biodiversiteit te inventariseren en monitoren en zouden met partners in het Deltaplan hier nadere uitvoering aan willen geven.

In ruim 70 steden en dorpen zijn een of meerdere groepen van ons actief op het gebied van Samen Tuinieren op tuinenparken. Zij gebruiken en beheren semiopenbaar groen met een belangrijke ecologische meerwaarde en op zijn minst een potentie daartoe. Ze hebben daarmee een maatschappelijk belang voor de leefbaarheid van de omgeving. Wij staan voor dat wij onze achterban stimuleren om het belang van biodiversiteit verder uit te dragen en praktisch te vertalen en de verbinding naar de burgers (buurt, wijk, gemeente) door middel van activiteiten en voorbeelden handen en voeten te geven.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan
• Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden
• Kennis, innovatie en educatie;
• Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Herman Vroklage
E-mailadres: h.vroklage@avvn.nl
Website: www.avvn.nl