BoerenNatuur

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Sinds 1 januari 2016 zijn er in Nederland veertig agrarische collectieven actief. Hun leden, ruim 9000 boeren en andere grondeigenaren, voeren samen in Nederland het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit op 1000.000 ha grond. Deze veertig collectieven hebben zich verenigd in BoerenNatuur. Belangrijke pijlers van BoerenNatuur zijn: het bevorderen van natuurinclusieve landbouw en het ondersteunen van haar leden bij de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarbij is agrarisch natuur- en landschapsbeheer één van de middelen om natuurinclusieve landbouw te stimuleren (uit te voeren). BoerenNatuur ontwikkelt samen met de collectieven hiervoor allerlei activiteiten om kennis te vergaren en te delen: over onder andere bodem, insecten, water en klimaat.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
BoerenNatuur verbindt op landelijk niveau partijen die biodiversiteit stimuleren en aan natuur- en landschapsbeheer doen. Dit doen de agrarische collectieven door zich sinds 2019 aan te bieden als verbindende schakel tussen grondeigenaren (agrariërs, overheden, particulieren, TBO’s en ketenpartijen) die betrokken zijn bij een gebiedsgerichte aanpak voor herstel en versterking van de biodiversiteit.

 

In 2020 moet 50% van de agrariërs de weg naar de collectieven weten te vinden. Zodat zoveel mogelijk agrariërs hun rol voor de versterking van biodiversiteit op hun bedrijf kunnen verkennen en gaan samenwerken met andere agrarisch ondernemers. Deze agrarische ondernemers zijn akkerbouwers, melkveehouders en fruittelers en dan zowel ANLb-boeren, als boeren buiten ANLb gebied.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie?
Contactpersoon: Alex Datema
Emailadres: adatema@boerennatuur.nl
Website: www.boerennatuur.nl