CLM Onderzoek en Advies BV

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Als CLM Onderzoek en Advies zetten wij ons in om de landbouw te verduurzamen. Met de kennis die wij genereren kan iedereen gerichter, effectiever en krachtiger handelen. Dit doen wij al bijna 40 jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat gezond voedsel, schoon water, biodiversiteit, natuur en cultuurlandschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en van grote waarde zijn voor mens en milieu. Samen met andere partijen zetten wij ons in om deze waardevolle elementen ook voor de toekomst te behouden.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij bevorderen biodiversiteitsherstel in onze projecten door de soortenrijkdom op en rondom het agrarische bedrijf te stimuleren. Ook brengen we schadelijke effecten van pesticiden in beeld door middel van de milieumeetlat. Hiermee creëren we bewustwording over middelgebruik en de beschikbare alternatieven, en proberen zo de negatieve effecten op de biodiversiteit te voorkomen. Daarnaast verbinden we organisaties door het opzetten van gebiedsprocessen. Met deze organisaties gaan wij aan de slag om de biodiversiteit op regionaal niveau te versterken. Wij willen laten zien dat werken aan biodiversiteit ook een praktisch handelingsperspectief kan bieden. Dat doen we in verschillende projecten, waarbij we specifiek commitment afgeven voor het project Bee Deals. Hierin werkt een groot aantal partijen, waaronder een supermarkt, drinkwaterbedrijf, gemeenten en waterschappen aan de verbetering van de leefomgeving van de bijen. De partijen maken met elkaar verrassende afspraken (Bee Deals) over wat elke partij gaat doen voor de bij. Deze bijvriendelijke maatregelen zijn veelal gericht op het bevorderen van de nestgelegenheid, het bevorderen van hun voedselvoorziening en het verminderen van het middelengebruik.

 

Dit commitment draag bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimuleren van coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Roy Gommer
E-mailadres: rgommer@clm.nl
Website: www.clm.nl