Delphy BV

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Als doelstelling heeft Delphy BV het verbeteren van de continuïteit van de agrarische ondernemer. Belangrijk onderdeel daarbij is het stimuleren van duurzaam bodembeheer en bodemmanagement en daarbij maken we gebruik van wat de natuur de landbouw biedt. Delphy rapporteert niet over haar resultaten, maar zorgt er wel voor dat er veel  over haar projecten, ook op het terrein van bodem en biodiversiteit, via de vakbladen wordt gepubliceerd.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij werken graag mee aan het realiseren van verdienmodellen van de boer. Wij kiezen altijd binnen de wensen van de ondernemer voor het maximale rendement van de ondernemer. Ook ondersteunen we graag de verdere ontwikkeling en toetsing van de KPI’s van de biodiversiteitsmonitor. Verder werken wij aan het verspreiden van de resultaten van bodem- en biodiversiteit gerelateerde projecten. Hiermee creëren we draagvlak voor biodiversiteitsmaatregelen in de agrarische sector.

Ook denken we mee over het realiseren van coherente wetgeving. Vanuit onze ervaringen in de praktijk kunnen we knelpunten aandragen. We ontwikkelen ook nieuwe kennis en implementeren die bij de ondernemers als dat bijdraagt aan de doelen van de ondernemer. Ook stimuleren wij ontwikkelingen richting duurzame landbouw. In diverse projecten werken we aan haalbare en praktische maatregelen om de biodiversiteit te herstellen c.q. te versterken in de landbouw. Aanvullend werken wij graag in samenwerking met derden aan de doelstellingen van het Deltaplan, het moet op het individuele bedrijf gebeuren, maar andere gebiedspartijen en actoren hebben hierin ook een rol.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan;

  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Jacob Dogterom
Emailadres: j.dogterom@delphy.nl
Website: www.delphy.nl