Partner

Groene Grensverleggers

Groene Grensverleggers

De stichting Groene Grensverleggers heeft als doel het ontwikkelen en bevorderen van beleid en wetgeving die uitgaan van een overkoepelend principe van een ecosysteemgerichte benadering bij de inrichting van de fysieke leefomgeving in brede zin (inclusief natuur, landschap, biodiversiteit, bodem, landbouw, ruimtelijke ordening en grondgebruik).

Onze missie is het bevorderen van bekendheid en bewustwording van bovengenoemd gedachtegoed in de samenleving en het stimuleren van eigenaarschap van dit gedachtegoed bij de verantwoordelijke partijen die betrokken zijn bij de inrichting van onze samenleving, zoals overheden, politiek, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij werken aan het verspreiden van kennis van bestaand nationaal en Europees omgevingsrecht op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, milieu, biodiversiteit, landbouw, etc. Wij zijn bekend met een integrale en samenhangende aanpak van maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld de omgevingswet). We hebben veel ervaring in het voeren van open dialogen en het verbinden van belangen van stakeholders als overheid, ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties en willen onze kennis en kunde inzetten voor thema’s als biodiversiteitsherstel. Wij denken en werken mee aan visie en beleidsontwikkeling voor nieuwe, grensverleggende wetgeving gebaseerd op betere bescherming van natuur en biodiversiteit. Een benadering waarbij ecologie de voorwaarden schept voor (economische) ontwikkelingen binnen de leefomgeving.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Coherente wet en regelgeving;
  • Draagvlak en gedeelde waarden;
  • Gebiedsgerichte aanpak;
  • Kennis en innovatie.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Yvette Kleekamp
E-mailadres: yvette.kleekamp@gmail.com
Website: www.groenegrensverleggers.nl