Hoogheemraadschap van Rijnland

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Hoogheemraadschap van Rijnland zet zich in voor droge voeten en schoon water. We bieden bescherming tegen de zee en overstromingen, en zorgen voor een goede waterstand in polders en stedelijke gebieden. Daarnaast zorgen we voor schoon en gezond water in plassen, grachten en sloten. Dit betekent dat er niet te veel voedings- en vervuilende stoffen mogen voorkomen in oppervlakte water en dat planten en dieren met elkaar in balans zijn. Dit is essentieel voor de natuur en belangrijk voor de landbouw en voedselproductie. En van belang om lekker te kunnen zwemmen, vissen of varen!

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Om biodiversiteitsherstel binnen ons hoogheemraadschap te bevorderen hebben wij een programmateam opgericht. Met behulp van een actieplan die loopt tot in ieder geval 2027 gaan wij aan de slag met onderstaande punten:

 • Integraal verbeteren van de kwaliteit in onze polders. We werken samen met partners (o.a. het Bijenlandschap de Groene Cirkels, GreenBASE Haarlemmermeer) en gemeenten en agrariërs om de honderden kilometers bufferstroken langs het water in de polder te beheren.
 • Het onderzoeken van de diversiteit aan waterplanten in ons watersysteem, in samenwerking met Naturalis. Daarbij worden de aantallen en soorten waterplanten die de afgelopen 5 jaar gemonitord zijn vergeleken met een database van drie periodes uit de tweede helft van de 20e eeuw. Deze aanpak dient als basis voor verbeterstappen.
 • In kaart brengen van aanwezige insecten bij twee afvalwaterzuiveringsinstallaties. Een aanpak om meer insecten te krijgen op onze terreinen zal hierna volgen.
 • Samen met de andere waterschappen en Rijkswaterstaat werken we aan een Nat Natuur Netwerk Nederland (NNNN). Waarbij de wateren als wegen voor verspreiding gezien worden.
 • Onder de aandacht brengen van een subsidieregeling voor Natuurvriendelijke oevers voor gemeenten en particulieren.
 • We zaaien, waar mogelijk, onze regionale keringen nadat we deze versterkt hebben, in met inheems bloemenzaad en plaatsen bijenhotels in samenwerking met de betreffende gemeente of plaatselijke natuurclubs.
 • We schonen onze watergangen bij voorkeur op plaatsen die nodig zijn voor de water aan- en afvoer. Ruimte voor de ontwikkeling van waterplanten blijft hierdoor beschikbaar. Deze ruimte is opgenomen in onze legger.
 • We doen mee aan het citizen science onderzoek om de kwaliteit van de kleine wateren beter in beeld te krijgen en om breder bewustzijn te creëren.

 

Dit commitment draag bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

 • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
 • Stimuleren van coherente wet- en regelgeving;
 • Kennis, innovatie en educatie;
 • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Hesper Schutte
E-mailadres: hesper.schutte@rijnland.net
Website: www.rijnland.net