LandschappenNL

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De bij Landschappen NL aangesloten provinciale Landschappen en de stichtingen Landschapsbeheer committeren zich aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel langs de volgende lijnen:

 1. Intensiveren en verder opschalen van de samenwerking met de landbouw
  Biodiversiteit heeft baat bij grotere eenheden, betere verbindingen en zachtere overgangen. Samenwerking met de sector en met individuele boeren heeft ten doel om de natuur-inclusieve landbouw lokaal tot een succes te maken, en om de overgang van landbouwgrond naar natuurgebieden geleidelijker te maken. Provinciale Landschappen en Landschapsbeheerstichtingen gaan dat realiseren via pacht (onder biodiversiteitsvoorwaarden), via gezamenlijke planvorming/ gebiedsgerichte aanpak en door samenwerking in de keten/ verdienmodellen te ontwikkelen.
 2. Lobby voor bescherming, monitoring en financiering van landschap: Landschapselementen zijn onmisbaar voor biodiversiteit. We ontwikkelen instrumentarium voor het opnemen van landschapselementen in ruimtelijke planvorming (o.a. NOVI), we zetten ons in voor een landelijk monitoringsysteem, en we werken samen met o.a. LTO en BoerenNatuur omwille van het opnemen van vergoedingen voor landschapselementen in het nieuwe GLB.
 3. Investeren in opleiding en onderwijs: We stimuleren actief de gezamenlijk deelname aan de cursussen ‘natuurboeren’ (die door Aeres en HAS worden verzorgd) door pachters èn beheerders. Ook dragen we bij (gastcolleges) aan de vergroening van het onderwijs.
 4. Vergroten publieksbewustzijn en –betrokkenheid: Door inzet van social media en campagnes gaan we de bewustzijn en betrokkenheid van burgers vergroten. Om te beginnen doen we dat via ons eigen programma Nederland Zoemt.
 5. Investeren in de kwaliteit van onze eigen terreinen en het landschap waarin we werken: We gaan een ‘staalkaart van onze beheerpraktijk’ opstellen, waarbij we per type landschap of per regio aangeven waar de belangrijkste (biodiverse) knelpunten zitten en hoe we die aan te pakken. Intussen beginnen we al met de uitvoering, bijvoorbeeld:
  1. Herintroducties van sleutelsoorten. Soorten die door hun impact op het ecosysteem de biodiversiteit bevorderen (zoals wolf, bever, zeegras en edelhert). En soorten waarvoor het leefgebied geschikt is maar die niet meer vanzelf terugkomen a.g.v. de versnippering. We stimuleren de terugkeer van zeldzame akkerkruiden dmv zaaien of via maaisel van bloemrijke heiden of graslanden, zodat natuurontwikkeling meer biodiversiteit oplevert.
  2. Blijvende inzet op exotenbestrijding (watercrassula, Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, e.a.).

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

 • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
 • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
 • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
 • Kennis, innovatie en educatie;
 • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Hank Bartelink
Emailadres: h.bartelink@landschappen.nl
Website: www.landschappen.nl