Nevedi

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Nevedi (Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie) behartigt belangen bijdragend aan een gunstige economische ontwikkeling en maatschappelijke positie van aangesloten diervoederbedrijven in Nederland. Bij Nevedi zijn ruim 90 leden aangesloten. Deze leden produceren en/of leveren mengvoeders, premixen/additieven, kalvermelkpoeder of vochtrijke producten aan veehouders in Nederland.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
In onze visie voor 2020 – 2025 zetten wij nadrukkelijk in op haar bijdrage aan een duurzame veehouderij in Nederland, waarbij biodiversiteit ook aandacht krijgt. Dit betekent o.a. dat wij de volgende ambitie uitspreken: “De diervoederindustrie levert een wezenlijke bijdrage aan het verlagen van de klimaatfootprint van ons voedsel en het circulairder maken van het voedselsysteem”. Een belangrijk doel om deze ambitie waar te maken is  de “Productie van diervoeder dat bijdraagt aan lagere emissies in dierlijke keten van stikstof, ammoniak, fosfaat en bevordering circulariteit”.

Nevedi wil haar kennis ook inzetten om de dierlijke sectoren te ondersteunen in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Dat betekent dat wij nadrukkelijk willen participeren in het maatschappelijk debat over kringlooplandbouw en de rol die een duurzame veehouderij daarin kan spelen. Voorheen lag veel nadruk op biodiversiteit ver weg (duurzame palmolie en soja), het besef groeit dat er ook een rol ligt om bij te dragen aan biodiversiteitsbehoud en -herstel dichter bij huis.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Frank Gort
Emailadres: gort@nevedi.nl
Website: www.nevedi.nl