Provincie Drenthe

Publiek partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

De Provincie Drenthe heeft onder andere als doel om de biodiversiteit in zowel de ‘donkergroene’ natuurgebieden (Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland) te bevorderen, als in het landelijk gebied (agrarisch gebied, openbare ruimte). Het Deltaplan kent drie focusgebieden: (1) natuur, (2) agrarisch gebied, (3) openbare ruimte. Onze provincie werkt als volgt aan deze lijnen:

  • Binnen de lijn natuur is m.n. relevant dat wij de met het Rijk aangegane afspraken uit het Natuurpact nakomen. Hiervoor is het programma Natuurlijk Platteland ingericht.
  • Binnen de lijn agrarisch gebied spelen meerdere zaken. Meest tot de verbeelding spreken wellicht de uitvoering van het stelsel natuur en landschap middels o.a. agrarisch natuurbeheer en het werken aan een innovatie, modernisering en verduurzaming van de landbouw. Voor de melkveehouderij in het bijzonder is daarbij het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe ingericht.
  • Binnen de lijn openbare ruimte ligt het accent op het versterken van het ecologisch beheer. Hiertoe werken wij samen met o.a. gemeenten en waterschappen in het zogenaamde ‘Bermberaad’. Daarin inspireren partijen elkaar om tot een ecologisch sterker bermbeheer te komen. Een voorbeeld daarvan is dat een ‘Netwerkkaart voor het Drentse Bermbeheer’ in ontwikkeling is.
  • Als provincie bevorderen we tot slot het draagvlak voor biodiversiteit. Zo hebben we een lespakket voor akker- en weidevogels laten ontwikkelen en hebben we een regeling ‘Groene bewonersinitiatieven’ waarmee inwoners hun leefomgeving kunnen vergroenen.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij voeren de afspraken van het Natuurpact uit, bevorderen toekomstgerichte landbouw en ecologisch bermbeheer. We monitoren de voortgang op onze doelen. Wij werken aan het realiseren van onze groene doelen vanuit het principe ‘beschermen, beleven benutten’.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan
• Samenwerken op gebiedsniveau;
• Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
• Verdienmodellen voor grondgebruikers;
• Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
• Kennis, innovatie en educatie.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Team Natuur
Emailadres: post@drenthe.nl
Website: www.provinciedrenthe.nl