Rabobank

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Rabobank werkt actief aan duurzame ontwikkeling vanuit haar missie ‘Growing a better world together’. Rabobank hanteert biodiversiteit als criterium voor de toekenning van financiering aan haar klanten. Dit staat verwoord in het Sustainability Policy Framework. Daarnaast werkt Rabobank wereldwijd via haar Banking for Food-strategie aan de bevordering van duurzame landbouw. Hierin werken we actief samen met bijvoorbeeld WWF en UN Environment en binnen het Climate Smart Agriculture-programma van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Ook is Rabobank actief lid van tien Ronde Tafels, waaronder bijvoorbeeld de RSPO (palmolie) en de RTRS (soja).

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Rabobank heeft haar commitment aan het Deltaplan geformuleerd als onderdeel van het Deltaplan zelf. De uitvoering is op dit moment gaande. Daarbij focust Rabobank specifiek op de uitrol van de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij, de ontwikkeling van een Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw, een pilot voor de integratie van biodiversiteitscriteria in de tarifering in Drenthe, en de integratie van het thema biodiversiteit in de criteria voor risico en tarifering bij de financiering van (agrarische) zakelijke klanten. Dit commitment is als volgt:

 

Vanaf 2021 beloont de Rabobank boeren via een publiek-private samenwerking voor hun biodiversiteitsprestaties met een rentekorting op nieuwe en bestaande leningen. Deze prestaties zijn meetbaar met de Biodiversiteitsmonitor. In 2021 heeft Rabobank biodiversiteitsprestaties volledig geïntegreerd in het risicomanagement van de door haar gefinancierde melkveehouders en akkerbouwers.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Jeen Nijboer
Emailadres: jeen.nijboer@rabobank.nl
Website: www.rabobank.nl