Partner

Stichting Living Lab Fryslân

Stichting Living Lab Fryslân

Onze stichting heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in de provincie Fryslân. Biodiversiteit in combinatie met een gezond verdienmodel voor de boer is belangrijk om te komen tot natuurinclusieve landbouw.  Wij zijn in 2016 ontstaan als een spin-off van burgerinitiatief Kening en richten ons op de primaire sector als doelgroep. Wij dragen bij aan de kennisontwikkeling over natuurinclusieve landbouw bij de boer, om de overstap richting natuurinclusieve landbouw voor een boer makkelijker te maken. Hier werken wij samen met verschillende organisaties aan en kennisontwikkeling gaat bij ons altijd gepaard met kennis delen.

Wij willen inspirator en facilitator zijn richting boeren en aanverwante partijen om zo de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Dit doen we o.a. door het organiseren van masterclasses, studiegroepen en cursussen. We delen kennis en inzichten via onze website en social media kanalen. Ook ondersteunen wij individuele vragenstellers, door ze bijvoorbeeld te koppelen aan een kennispartij.

De hoofdthema’s waar wij ons op richten wordt altijd aan begin van het jaar gemaakt. Hierbij werken wij adaptief. Wij kijken, horen en ervaren waar onze doelgroep behoefte aan heeft en werken vervolgens samen met andere partijen aan de betreffende thema’s. Het betreft altijd onderwerpen waar nog ‘witte vlekken’ zitten en waar wij samen met andere organisaties werken aan een oplossing, zodat het makkelijker wordt om tot NIL over te gaan.   

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De aansluiting met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en dus het stimuleren van biodiversiteitsherstel zien wij met name via de thema’s Kennis en innovatie en Verdienmodellen.  Terecht wordt gezegd dat er sprake moet zijn van een systeemverandering.  Onze stichting richt zich binnen dat systeem op de veranderingen die de praktiserende agrarische sector (stapsgewijs) op eigen bedrijf kan zetten, waarbij bovenwettelijke stappen worden ingezet richting natuurinclusieve landbouw, maar waar wel een verdienmodel achter zit. 

Ons commitment kunnen we concreet uitspreken door aan te geven dat wij in de volle breedte van ons kennisaanbod biodiversiteitsherstel een direct of indirect onderwerp in de sessies zullen zijn.  Zo zal bij een startgroep natuurinclusieve landbouw biodiversiteit geagendeerd zijn en bij een studiegroep bodem zal een afgeleide daarvan zijn hoe een verbetering van de bodemstructuur bijdraagt aan biodiversiteitsherstel.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema’s van het Deltaplan

  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Gerrie Visser
E-mailadres: g.visser@livinglabfryslan.frl
Website: www.livinglabfryslan.frl