Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt in een gebied waar ruim 1,3 miljoen mensen wonen. Ons gebied ligt in de provincies Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje van Zuid-Holland. Wij zorgen dat het water schoon is en blijft. En dat er precies genoeg water is voor wonen, werken en recreatie. Want niet iedereen heeft dezelfde wensen en behoeften, maar iedereen wil een gezonde leefomgeving. Een gezonde leefomgeving is voor ons ook een omgeving waar ruimte is voor dieren en planten. Ons waterschap heeft een enorme kans om via het watersysteem bij te dragen aan duurzame instandhouding van bijzondere leefgebieden voor planten en dieren. Biodiversiteit en ecologie horen dan ook tot speerpunten in de uitvoering van onze taken en zijn geen bijzaak.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Bij al onze activiteiten spelen biodiversiteit en ecologie een sturende rol. We voeren een effectief watermanagement, waarin we alle koppelkansen benutten om habitats te beschermen of te verbeteren en biodiversiteit te versterken. We maken onze dijken, bermen en watergangen geschikt als leefgebied en als ecologische verbindingszones. Daarnaast wil het waterschap biodiversiteitherstel samen met de omgeving oppakken. Wij willen de natuurlijke partner zijn van gemeenten, provincie en rijk. We zorgen dat biodiversiteitswinst standaard meeweegt bij de uitvoering van wateropgaven.

 

In ons uitvoeringsprogramma zijn onder andere de volgende actiepunten omtrent biodiversiteitsherstel opgenomen:

  • We gaan de vaarsnelheid intensiever handhaven en de invloed van vaarrecreatie onderzoeken op waterkwaliteit, natuur en biodiversiteit.
  • We richten ons specifiek op weidevogelbeheer en tijdelijk hoger peil.
  • We stellen een biodiversiteitsherstelplan op en besteden hierin aandacht aan de relatie droogte-biodiversiteit, natuurvriendelijk onderhoud, natuurvriendelijke oevers en bloemrijke dijken.
  • We starten in 2020 twee pilots op het gebied van biodiversiteitsherstel, waarmee we onze ambitie zichtbaar maken.
  • Verdubbeling van de inzet voor natuurvriendelijke oevers wordt onderdeel van het biodiversiteitsherstelplan en van KRW maatregelen.
  • We streven naar een visverbod op paling.

 

Dit commitment draag bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Bart Specken
E-mailadres: bart.specken@waternet.nl
Website: www.agv.nl