Waterschap De Dommel

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ruim 450 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water en beschermen we 890.000 mensen in ons gebied tegen wateroverlast. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kunt u prettig wonen, werken én recreëren. We doen ons werk samen met de omgeving.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij realiseren dat in ons gebied veel natuurgebieden zijn die voor hun vitaal functioneren sterk afhankelijk zijn van water. Wij zorgen dat de hydrologische randvoorwaarden voor natuurontwikkeling worden gerealiseerd voor de Natura-2000-gebieden, natte natuurparels, beekdalen en natuurvriendelijke oevers. Daarnaast stimuleren we met blauwe ecosysteemdiensten dat de overgangen tussen landbouw, natuur en stedelijk gebied elkaar functioneel versterken, waardoor waterkwaliteit en biodiversiteit worden verbeterd. We willen dat ondernemers in de gelegenheid worden gesteld om een deel van het natuurnetwerk te ontwikkelen, met als basis een gezond verdienmodel. Denk bijvoorbeeld aan agroforestry, bodemboeren en voedselbossen. Hiervoor hebben we stimuleringsregelingen opgesteld.

Ook werken we aan aangepast maaibeheer langs watergangen, bijvoorbeeld gefaseerd maaien, afvoeren van maaisel (niet klepelen), aanpassen van maaiplan aan vogelnesten. Hierbij uiteraard rekening houdend met beschermde soorten conform Natuurbeschermingswet en Gedragscode voor waterschappen.

Wij hebben sinds 2009 onze maatregelen vastgelegd in een Actieplan Biodiversiteit. Na evaluatie van dit Actieplan vorig jaar zijn we in opdracht van het bestuur de ambitie binnen Midden-Brabant ten aanzien van versterking van biodiversiteit aan het verkennen. We geloven namelijk dat het succes van versterking van biodiversiteit afhangt van de samenwerking met alle cruciale spelers in Midden-Brabant. Alleen samen met hen krijgt het herstel van biodiversiteit de aandacht en energie die nodig is. Meer dan 20 organisaties denken en/of schrijven mee aan een gezamenlijk ambitiedocument waarin we de eerste stappen naar een uitvoeringsagenda maken.

Binnen Noord-Brabant is het project Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij opgestart als onderdeel van Brabants Bodem, binnen het van Gogh Nationaal Park in oprichting. De melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verbeteren ten bate van de biodiversiteit, waterkwaliteit, een vitale bodem en landschap. Met de biodiversiteitsmonitor scoren ze met prestatie-indicatoren hun bedrijfsvoering. Op basis van de prestatie-indicatoren ontvangen de melkveehouders een vergoeding voor de genomen maatregelen. Waterschap De Dommel is één van de 11 partijen die hieraan samenwerkt.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: José Vos
E-mailadres: jvos@dommel.nl
Website: www.dommel.nl