Wereld Natuur Fonds

Partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Het wereldwijd beschermen en herstellen van biodiversiteit is de doelstelling van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). Samen met anderen wil WWF-NL een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. Wij verbinden mensen, bedrijven en overheden die samen iets voor de natuur willen doen. Want als we goed zorgen voor de natuur, dan zorgt de natuur goed voor ons.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
In 2020 heeft het Wereld Natuur Fonds samen met partners een klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld voor onze grote wateren, die leidt tot een veilig Nederland met voldoende zoetwater en die tegelijk meer biodiversiteit oplevert. In 2020 hebben wij via een financiële bijdrage van 300.000 euro eraan bijgedragen dat door samenwerking tussen grondgebruikers, gebiedsgerichte maatregelen ten behoeve van biodiversiteitsherstel worden genomen in een of meerdere Delta Labs.

 

In 2020 heeft het Wereld Natuur Fonds minimaal 60.000 euro van het Biodiversiteitsfonds (een initiatief van WWF-NL) ingezet ten behoeve van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor herstel van biodiversiteit in Nederland. In 2020 publiceert het Wereld Natuur Fonds samen met soortenorganisaties, Naturalis en kennispartners het Living Planet Report Natuur in Nederland. Dit beschrijft de staat van de terrestrische natuur in Nederland en doet aanbevelingen om biodiversiteit te herstellen en te versterken.

 

In 2021 heeft Rabobank en Wereld Natuur Fonds samen met andere partijen de Biodiversiteitsmonitor voor akkerbouw en melkveehouderij ontwikkeld voor het meten van biodiversiteitsprestaties op het gebied van het sluiten van kringlopen, het versterken van functionele agrobiodiversiteit en het creëren van gunstige biotopen voor wilde dieren en planten. In 2021 heeft het Wereld Natuur Fonds minimaal vijf partijen bereid gevonden om boeren te belonen en te waarderen voor hun biodiversiteitsprestaties die meetbaar zijn via de Biodiversiteitsmonitor.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Annemiek Heuvelmans – Driessen
Emailadres: aheuvelmans@wwf.nl
Website: www.wwf.nl