Stichting Stimuland

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Stimuland is een onafhankelijke stichting en non-profit organisatie met kennis van de agrarische sector en plattelandsontwikkeling. Wij maken ons sterk voor een vitaal platteland in met name Oost-Nederland. Onze kracht ligt in het activeren van ontwikkeling door partijen bij elkaar te brengen en samenwerking te organiseren. Belangrijke thema’s waarop wij werkzaam zijn, zijn duurzame landbouw en voedselsystemen, klimaatadaptatie en energietransitie.

 

Waarom vindt Stichting Stimuland biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Elke samenleving heeft een vitaal platteland nodig, biodiversiteit is hier een belangrijk onderdeel van. Een goed ontwikkeld en leefbaar buitengebied, met een mooi landschap en ruimte voor natuur, is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Het platteland is bovendien het werkterrein van boeren en tuinders, de producenten van ons voedsel.

 

Hoe brengt Stichting Stimuland biodiversiteitsherstel in de praktijk?
Wij werken door middel van een programmatische aanpak met beleidsmakers, (agrarische) ondernemers en (plattelands)bewoners aan het verbeteren van biodiversiteit en voert projecten ten behoeve hiervan uit, zoals:

  • Het bevorderen van kringlooplandbouw en/of natuurinclusieve landbouw onder agrariërs. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Louis Bolk Instituut in Duurzame Initiatieven Markelo Noord. Hier werken boeren samen op gebiedsniveau aan verduurzaming en ondersteuning van jonge boeren (in opdracht van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK)).
  • Het verbeteren van biodiversiteit in samenwerking met onder andere agrarische collectieven en VKON. Een project over hoe de gezondheid van de koe kan worden verbeterd in relatie tot kruidenrijk grasland is in ontwikkeling.
  • Het verbeteren van de waterkwaliteit zoals in het project Boeren voor Drinkwater. In dit project wordt met meerdere partijen samengewerkt aan de vermindering van milieubelasting op het grondwater in de meest kwetsbare zandgebieden in Overijssel. Ook werkt Stimuland aan Water- en bodembeheerprojecten in de gemeente Hof van Twente, waarin boeren investeren in maatregelen die leiden tot verbetering van waterhuishouding en bodemkwaliteit op bedrijfs- en gebiedsniveau.

 

 

Meer informatie?
Contactpersoon: Riek van der Harst
Emailadres: rvanderharst@stimuland.nl
Telefoon: 06 13 48 88 76
Website: www.stimuland.nl