Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Het waterbeheer van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is gericht op versterking van de biodiversiteit. Met ons biodiversiteitsbeleid willen we natuur en economische ontwikkeling met elkaar verbinden. Zo ontstaan veerkrachtige natuur- en landbouwgebieden die elkaar versterken. We streven naar een landelijk gebied dat rijk is aan soorten: een vlechtwerk van licht- en donkergroen met ‘zachte’ grenzen tussen landbouw en natuur én meer mengvormen van natuur en landbouw (zoals groenblauwe dooradering). Ook in het stedelijk gebied versterken we biodiversiteit om steden weerbaarder en leefbaarder te maken, met meer zachte overgangen tussen water en bebouwing.

Bij al onze activiteiten spelen biodiversiteit en ecologie dan ook een sturende rol. We voeren een effectief watermanagement, waarin we alle koppelkansen benutten om habitats te beschermen of te verbeteren en biodiversiteit te versterken, in lijn met het provinciale beleid. We maken onze dijken, bermen en watergangen geschikt als leefgebied en als ecologische verbindingszones.

 

Waarom vindt het Waterschap biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Biodiversiteit is de essentiële infrastructuur die al het leven op aarde en de menselijke ontwikkeling ondersteunt. Het op grote schaal uitsterven van dier- en plantensoorten vormt een directe bedreiging voor onze leefomstandigheden. Als water vervuild raakt of als de biodiversiteit of het natuurlijke karakter van het water afneemt, vermindert het natuurlijke zuiveringsvermogen van de natuur. Goede waterkwaliteit is dan ook essentieel voor het in stand houden van biodiversiteit.

Robuuste, met elkaar verbonden natuurgebieden met een gezonde waterhuishouding zijn beter bestand tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Juist ons waterschap heeft een enorme kans om via het watersysteem bij te dragen aan duurzame instandhouding van bijzondere leefgebieden voor planten en dieren. Biodiversiteit en ecologie horen dan ook tot speerpunten in de uitvoering van onze taken en zijn geen ‘luxe’ of bijzaak. Wij werken echt mét de natuur.

 

Hoe werkt het waterschap aan biodiversiteitsherstel?
Wij zijn niet in ons eentje verantwoordelijk voor biodiversiteit. We delen die verantwoordelijkheid met veel partijen, onder andere de Europese Unie en het Rijk (kaders, grote wateren), provincies (gebiedsgerichte kaders), natuurbeheerders (Natura 2000-gebieden en daarbuiten), gemeenten (onderhoud openbare ruimte, natuurbeschermingswet) en agrariërs.

Waterschappen zijn in ieder geval verantwoordelijk voor:

  • Biodiversiteit in het water en aan de waterkant. De dooradering van het landschap met water van een goede ecologische kwaliteit is een essentieel onderdeel van de biodiversiteit in algemene zin.
  • Biodiversiteit op landschapselementen in beheer bij het waterschap: bij dijken, langs primaire wateren, op terreinen rond zuiveringen en gemalen.
  • In Omgevingsvisies vindt ook belangrijke afstemming plaats tussen de partijen die verantwoordelijk zijn voor de biodiversiteit. Als waterschap willen wij daarbij de natuurlijke partner zijn van gemeenten, provincie en rijk. We zorgen daarom dat biodiversiteitswinst standaard meeweegt bij de uitvoering van wateropgaven (‘meekoppelen’). We stimuleren alle gebiedspartijen om hieraan bij te dragen.
  • Om biodiversiteit te kunnen beschermen en te versterken, moeten we weten wat waar leeft en welke verschuivingen daarin optreden. Daarom monitoren we het effect van onze maatregelen en van ons beheer. We doen dat systematisch en op de langere termijn. Bovendien betrekken we er zoveel mogelijk anderen bij. Herstel van biodiversiteit is makkelijker haalbaar als er een aantrekkelijk verdienmodel aan is gekoppeld, waarbij publieke en private financiering elkaar aanvullen. Ook daarvoor moeten we de prestaties helder en meetbaar formuleren. Het draagvlak voor biodiversiteit kan verder groeien als we een groot deel van de natuur aantrekkelijk en goed ‘beleefbaar’ maken voor bewoners en recreanten.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Bart Specken
Emailadres: bart.specken@waternet.nl
Website: www.agv.nl