Onze partners

Samen met onze partners zetten we ons in om biodiversiteitsherstel in de praktijk te realiseren. Ook werken we samen aan systeemverandering, zodat herstel en behoud biodiversiteit verankerd zijn in alles wat we doen. Als partner van het Deltaplan heb je de unieke kans om strategisch mee denken over en concreet mee te werken aan de verdere invulling en realisatie van het Deltaplan. Je treedt toe tot een netwerk van boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en overheden. Ook wordt je als partner uitgenodigd deel te nemen aan expertgroepen die langs de lijnen van de succesfactoren werken aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

Je krijgt het recht op het uitdragen van het partnerschap in je eigen communicatie- uitingen. Daarnaast krijg je als partner een vermelding op onze website en nodigen we je drie keer per jaar uit om met ons mee te praten op Partnerdagen waar we kennis en ervaringen delen. Dit kan ook leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden, wat opschaling van eigen projecten gemakkelijker maakt.

 

Brochure over partnerschap

 

Het Deltaplan maakt onderscheid in publieke partners en private partners. Ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen vallen in de categorie publieke partners. Bedrijven, organisaties, kennisinstellingen, initiatieven zitten in de categorie private partners. Specifiek voor publieke partners geldt dat men de vrijheid heeft zich te onthouden van onderdelen van de uitvoering, besluitvorming, communicatie als die niet in lijn zijn met het eigen overheidsbeleid.

 

Aanvraag doen voor partnerschap
Toelating als partner vindt plaats op basis van een formele toets door het bestuur van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hierbij gelden de volgende criteria:

  • Als partner onderschrijf je de doelstellingen, het droombeeld en de aanpak van het Deltaplan;
  • De bevordering van biodiversiteit is een beleidsdoelstelling van de organisatie en je rapporteert publiekelijk over de resultaten;
  • Je organisatie is bereid om actief kennis op het gebied van biodiversiteit te delen én in te zetten binnen het netwerk van het Deltaplan;
  • Je geeft een concreet en actueel commitment af dat aan ten minste één van de succesfactoren van het Deltaplan bijdraagt;
  • Dit commitment moet passend bij de omvang van je organisatie zijn;
  • Je beschikt over een concreet actieplan (of stelt dit op) waarin het gegeven commitment is uitgewerkt.
  • Als partner lever je een financiële basisbijdrage.