Partner

Agrifirm Group BV

Agrifirm Group BV

Als grote toeleverancier van producten aan akkerbouw en veehouderij is Agrifirm zich zeer bewust van de discussies over de relatie tussen de gangbare landbouwpraktijken en de zorgwekkende afname van de biodiversiteit. Een belangrijke pijler van ons CSR-beleid is ‘Gezonde bodem, planten en dieren’. Centraal hierbij staat het vergroten van de weerbaarheid van het landbouwkundig systeem, door dit te laten werken voor zowel voedselproductie als voor natuur. Een andere belangrijke CSR-pijler is ‘Verantwoorde consumentenketens’, waarbij intrinsiek aandacht is voor de ontwikkeling van natuurinclusieve en biodiversiteitherstellende en -bevorderende activiteiten. Van de aanpak leggen wij jaarlijks verantwoording af in het CSR-jaarverslag.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Biodiversiteit is een geïntegreerd onderdeel van de advisering van Agrifirm op verschillende niveaus.

  • Vanaf 2020 gaan wij pilots uitvoeren waarin Integrated Crop Management (beginnend bij vitale en biodiverse bodems, optimaal inzetten van natuurlijke bestrijding, het verder reduceren van het preventieve gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het vergroenen van het middelenpakket) wordt gekoppeld aan de ontwikkeling en implementatie van een impactindicator (minimale impact buiten het perceel, minimale negatieve impact op en waar mogelijk een positieve bijdrage aan biodiversiteit in het perceel), waarbij in overleg met de Nederlandse overheid en andere stakeholders risico-reductie instrumenten worden ontwikkeld voor telers en boeren. Bij het slagen van de pilots zal deze strategie breder worden uitgerold.
  • Daarnaast ontwikkelen wij vanaf 2019, op basis van marktvraag en – ontwikkelingen, specifieke producten en diensten die de implementatie van biodiversiteitsherstellende maatregelen in de akkerbouw en melkveehouderij versnellen.
  • Wij zullen vanaf 2019 de ontwikkeling en toepassing in het veld van de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij en akkerbouw actief ondersteunen, in lijn met de huidige ondersteuning t.a.v. de implementatie van de KringloopWijzer.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Charlotte Gunnink
Emailadres: communicatie@agrifirm.com
Website: www.agrifirm.nl