Partner

Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg heeft als visie om in al haar werk bij te dragen aan kennisontwikkeling op het gebied van biodiversiteit en/of toepassen van deze kennis ten behoeve van een duurzamere en biodiversere wereld. Het is onze missie om de vooruitgang van menselijke ontwikkelingen in harmonie samen te laten gaan met een gezonde natuur. Duurzame energie zonder schade aan vogels. Isolatie van oude gebouwen zonder schade aan vleermuizen. Maar ook kansen benutten voor natuurherstel: betere kustverdediging door herstelde ecosystemen, overstroming voorkomen met nieuwe natuurgebieden rond de rivieren.

Wij bestuderen onze ecosystemen al meer dan 40 jaar, in alle seizoenen, ter land, ter zee en in de lucht. Dat heeft een schat aan kennis opgeleverd. Wij voelen de verantwoordelijkheid om deze kennis in te zetten voor een goede samenwerking tussen mens en natuur.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
We willen kennis ontsluiten en inbrengen. Ons commitment voor komend jaar is de Levende Kade verder brengen. De levende kade is een manier om onze stadsgrachten te benutten om meer biodiversiteit in de stad te brengen. In veel steden, waaronder Amsterdam, waar de eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd, zijn kademuren de komende jaren aan herstel toe. Dit is een gelegenheid om het op zo’n manier te doen dat er habitats en kansen voor aquatische soorten ontstaan. Tevens worden de verbindingszones tussen stad en omgeving versterkt. In Amsterdam is er dan ook nog eens sprake van een unieke ‘zoet-zout’ overgang. We willen met gemeenten samen werken om het model van de Levende Kade verder te ontwikkelen. Deze wijze van het koppelen van innovatie aan ontwikkelingen of veranderingen en daarmee kansen voor biodiversiteit te creëren past bij onze visie en missie.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Arda van Helsdingen
Emailadres: a.a.van.helsdingen@buwa.nl
Website: www.buwa.nl