Partner

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een gemeente midden op de Veluwe met ruim 165.000 inwoners. Wij zijn een groene gemeente en daar zijn we trots op. Groen betekent voor ons:  een klimaatbestendige en biodiverse stad. Waar het fijn en prettig wonen en leven is op een duurzame manier.

Om het groen te onderhouden en te behouden hebben we afspraken gemaakt. Deze staan in ons Groenplan en de Eco-gids. Als gemeente sturen wij de volgende jaren op drie groene doelen:

  1. Het natuurlijk systeem vormt een robuuste basis voor natuur en ecologie. Dit betekent dat de natuur tegen een stootje kan en soorten elkaar in balans houden.
  2. Groen helpt om de gevolgen van klimaatverandering te kleiner maken.
  3. Een groene omgeving is goed voor de gezondheid van onze inwoners.

Onze doelen willen wij op twee manieren halen. Allereerst door als gemeente zelf te zorgen voor een sterkere hoofdgroenstructuur, actieve bescherming van soorten en we doen aan ecologisch beheer. Ook verzorgen we onze beeldbepalende boomstructuren en vervangen deze op tijd als dat nodig is. Daarnaast vragen wij aan onze inwoners om te zorgen dat er meer groen komt en meer ruimte voor planten en dieren. Dat doen we samen met partners, zoals waterschap Vallei en Veluwe en IVN Apeldoorn.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij gaan samen met bewoners, ondernemers en vrijwilligersorganisaties zorgen dat de verschillende soorten planten en dieren in een gebied toenemen. Dat doen we door participatie, bewustwording, educatie en monitoring. Want alleen samen kunnen we de biodiversiteit blijvend versterken.

Wij werken aan optimaal ecologisch beheer van onze bermen en groenstroken. Ook zetten wij ons in voor gebiedsgerichte samenwerkingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de landbouwtransitie. Hierbij is de wens te komen tot natuurinclusieve/kringlooplandbouw met andere verdienmodellen. Dit laatste onderdeel is nog in ontwikkeling.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau;
  • Monitoring.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Martine van Oostveen
E-mailadres: m.vanoostveen@apeldoorn.nl
Website: www.apeldoorn.nl / www.apeldoorn.nl/ter/projecten/Water-en-natuur/Achtergrond.html