Partner

Gemeente Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard

We willen een duurzame Hoeksche Waard waar we trots op zijn en dat helemaal klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Waar we kunnen blijven genieten van de natuur, de rust en de ruimte.

In december 2020 heeft de gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard ingestemd met het Programmaplan Duurzaamheid. Biodiversiteit vormt een van de vier thema’s binnen het programmaplan. De gemeenteraad heeft aangegeven het van groot belang te vinden dat de gemeente, samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties toewerkt naar een herstel van de biodiversiteit. Momenteel werkt de ambtelijke organisatie van de gemeente aan de uitwerking van het bijbehorende uitvoeringsagenda Biodiversiteit.

Onze ambitie is dat we in 2050 veerkrachtige ecosystemen hebben in de Hoeksche Waard. Dat is de stip op de horizon. Om daar te komen willen we in 2030 forse stappen hebben gemaakt op het gebied van biodiversiteit in de openbare ruimte, in de natuur en in de landbouw.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Wij nemen actief deel aan het samenwerkingsverband Hoeksche Waard Zoemt. Dit is een collectief van mensen en organisaties dat in 2019 is ontstaan op initiatief van gemeente Hoeksche Waard. Overheden, natuurorganisaties, landbouwers, imkers en betrokken inwoners werken samen aan herstel van biodiversiteit. Binnen Hoeksche Waard Zoemt zijn diverse werkgroepen actief.
  • Op dit moment wordt er in de Hoeksche Waard samengewerkt om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor biodiversiteitsherstel in de Hoeksche Waard. De gemeenten en alle samenwerkingspartners zijn ervan doordrongen dat het belang van biodiversiteitsherstel groot is.
  • Onze recent aangenomen ecoloog gaat nauw samenwerken met alle betrokken partijen om openbaar groen een biodiversiteitsboost te geven. Bijvoorbeeld door bestaand bos anders in te richten. Met aandacht voor de opbouw van de bosrand en de aanplant van inheemse boomsoorten bijvoorbeeld.
  • Wij gaan 3 Tiny Forests aanleggen: afgelopen juni (2021) is een samenwerkingsovereenkomst met IVN getekend waarin beide partijen zich committeren aan de aanleg van 3 minibossen binnen gemeentegrenzen. Behalve duidelijke voordelen voor de plaatselijke biodiversiteit, leveren de aan te leggen bossen ook een bijdrage aan educatieve en klimaatadaptieve doelen.
  • We maken serieus werk van ecologisch maaibeheer. Binnenkort starten we pilots, verspreid over het eiland. We gebruiken de pilots en de omschakeling naar meer ecologisch beheer in de communicatie richting de inwoners. Beheerders hebben de cursus Kleurkeur van de Vlinderstichting gevolgd en afgerond. Medewerkers en inwoners hebben nog onvoldoende een beeld bij wat deze andere vorm van beheer voor het aanzicht van openbaar groen gaat betekenen. De ervaringen en de kennis die we opdoen in de pilots wordt gebruikt voor de transitie naar ecologisch beheer.
  • In de Hoeksche Waard is recent het Foodlab gestart. In dit samenwerkingsverband vinden gemeente en agrarisch ondernemers met een groen hart elkaar in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen en ecologisch bewustzijn.
  • We stimuleren als gemeente de aanleg van groene tuinen en geveltuintjes. Deels door aanleg te vergemakkelijken (geen vergunning nodig), deels door inheemse beplanting te subsidiëren.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Samenwerken op gebiedsniveau;
  • Monitoring

 

Meer informatie
Contactpersoon: Merije Bakker
E-mailadres: merije.bakker@gemeentehw.nl
Website: www.gemeentehw.nl