Skip to main content

Partner

Provincie Fryslân

Provincie Fryslân

In het bestuursakkoord van de provincie Fryslân 2019-2023 "Geluk op 1" is opgenomen dat er een Herstelprogramma Biodiversiteit moet komen. In februari 2021 werd de "Agenda herstel biodiversiteit Fryslân" vastgesteld, gevolgd door een jaarplan 2022. Met het programma en het jaarplan 2022 is inmiddels een projectteam aan de slag van verschillende samenwerkende organisaties, waaronder de provincie Fryslân, Friese Gemeenten, IVN, Friese Milieu Federatie, Kening, Landschapsbeheer Friesland en Wetterskip Fryslân. Doel van de agenda is om de neergaande lijn in de biodiversiteit in de provincie om te buigen in een opgaande lijn. Dit gebeurt via 6 thema's: basis op orde, kennis ontwikkelen, kennis delen, bewustwording en educatie, verbindingen realiseren en natuurinclusief werken.
 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân draagt actief bij aan het behalen van de doelstellingen van het Deltaplan, maar dan specifiek voor de provincie Fryslân. Het doel is om de neergaande lijn in de biodiversiteit in Friesland om te buigen naar een positieve lijn. De lijst van beschermde en kwetsbare soorten waar het niet goed mee gaat moet elke 10 jaar 20% korter worden.
 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema’s van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Draagvlak en gedeelde waarden
  • Infranatuur
  • Kennis-en-innovatie

 

Meer informatie
Contactpersoon: Yldau Visser
Email: info@biodiversiteit.frl / j.y.visser@fryslan.frl
Website: www.biodiversiteit.frl