Partner

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Wij zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Het waterschap spant zich in voor schoon en gezond water voor mens, plant en dier. Gezond water is een essentiële levensvoorwaarde voor mens, plant en dier. We noemen water gezond als er een grote diversiteit aan planten en dieren in kan leven, als het veilig gebruikt kan worden voor recreatie of als grondstof voor drinkwater.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Water is onlosmakelijk verbonden met biodiversiteit. Wij zetten ons op veel vlakken in voor biodiversiteit en met resultaat. Biodiversiteit is een onderdeel van ons duurzaamheidsprogramma. We willen met onze werkzaamheden de biodiversiteit in stand houden en versterken. Dit doen wij onder andere door:

 • De aanleg van natuurvriendelijke oevers (nu ongeveer 170 km aangelegd),
 • Biodiversiteit integraal mee te nemen in het beheer van watergangen en keringen,
 • Het toepassen van sinusbeheer (ecologisch maaibeheer waarbij wordt gewerkt met slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden) op overhoeken en bij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties,
 • Het uitvoeren van een pilot om waterbergingen als weidevogelgebied in te zetten,
 • De inzet van citizen science om waterbewustzijn en bewustzijn voor de natuurwaarde van water te vergroten.

 

Biodiversiteit herstellen doe je samen. We zoeken actief samenwerking en verbinding met gebiedspartijen rondom de volgende onderwerpen:

 • Levendige boerensloten: stimuleren van biodiversiteit en ecologisch beheer van sloten door agrariërs,
 • Water in de stad: impulsregeling voor water in de leefomgeving en de subsidieregeling blauwe bewonersinitiatieven ter stimulering van de biodiversiteit,
 • Water in natuurgebieden: het uitwisselen van kennis en ervaring met terrein beherende organisaties.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

 • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
 • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
 • Kennis, innovatie en educatie;
 • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Danneke Verhagen-Bakker
E-mailadres: danneke.verhagen-bakker@hdsr.nl
Website: www.hdsr.nl