Partner

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Elke dag werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

In ons collegeprogramma ‘Samen Werken aan de toekomst 2019-2023’ is biodiversiteit nadrukkelijk opgenomen. In december 2020 heeft het algemeen bestuur een Visie op Biodiversiteit vastgesteld. Deze visie is leidend voor het beleid van onze organisatie en zal worden doorvertaald in beleidsplannen. Hierbij is de centrale doelstelling 'bijdragen aan een rijke biodiversiteit in het beheergebied en een toekomstbestendige leefomgeving'. Wij willen op het thema biodiversiteit gebiedsgericht te werk gaan in nauwe samenhang met de omgeving. Daaronder verstaan we zowel mede-overheden als ook natuurbeheerders en andere stakeholders.   

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij werken op verschillende manieren aan herstel van biodiversiteit in ons beheergebied.

 • We gaan de overruimte in het watersysteem benutten door, waar mogelijk, meer begroeiing langs de oevers toe te laten en daarmee biodiversiteit te stimuleren. We geven het goede voorbeeld in het primaire watersysteem dat we zelf beheren en stimuleren onderhoudsplichtigen hetzelfde te doen.
 • We monitoren in 2021 vismigratie ( trekroutes en gedrag vissen) met innovatieve visherkenningstechnieken en pakken knelpunten aan. We werken daarbij samen met stakeholders.
 • In de periode 2021 – 2027 leggen we circa 80 km natuurvriendelijke oever aan. Daarnaast beheren we ruim 350 km natuurvriendelijke oever. 
 • We starten in 2021 samen met de provincie Noord-Holland en vele andere partijen een pilot in de Uitgeester en Heemskerker Broekpolder. Het doel van de pilot is om te inventariseren hoe natuur en biodiversiteit maximaal kunnen worden versterkt door optimale samenwerking van alle betrokken partijen. 
 • We beheren, onderhouden en monitoren 40 km biodivers ingezaaide (regionale) waterkeringen en sinusbeheer op enkele keringen. 
 • Een derde van onze regionale keringen wordt natuurtechnisch beheerd. We gaan de beheermethode evalueren en waar kansrijk verbeteren. 
 • We onderzoeken met pachters (schapenhouders) hoe we waterkeringen op Texel natuurvriendelijker kunnen beheren. 
 • Objectbeheerders van keringen gaan de cursus Kleurkeur volgen bij de Vlinderstichting. 
 • In nauw overleg met provincie Noord-Holland en natuurbeheerorganisaties onderzoeken waar en hoe we verbindingen tussen belangrijke natuurgebieden (met name Natura 2000) kunnen versterken. 
 • We zetten bodemcoaches in bij agrariërs voor herstel van het leven in bodems en herstel van het vermogen water en voedingsstoffen vast te houden. 
 • We continueren onze zeer actieve rol in het Team Biodiversiteit van de Unie en diverse werkgroepen die hieronder vallen. Zodoende zorgen we voor goed afstemming en het delen/ontwikkelen van kennis. 

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
 • Kennis, innovatie en educatie;
 • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Ben Eenkhoorn
E-mailadres: b.eenkhoorn@hhnk.nl
Website: www.hhnk.nl/duurzaamheid