Partner

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland is een van de 21 waterschappen in Nederland. De waterschappen zorgen voor stevige dijken, voorkomen met goed peilbeheer overstromingen en droogteproblemen, maken het afvalwater uit huishoudens en bedrijven schoon en zetten zich ook op vele andere manieren in voor schoon, gezond en levend water in sloten, vaarten en (zwem)plassen.

Als waterbeheerder doen wij veel voor de biodiversiteit in ons gebied. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispassages, vispaaiplaatsen, drijfbladzones, ecologisch maaibeheer, bevorderen van een goede (chemische) waterkwaliteit, allemaal zaken die bijdragen aan de biodiversiteit. Maar Delfland wil meer. Niet alleen in het water, maar ook op het land werken wij aan versterking van de biodiversiteit.

Investeren in biodiversiteit doen we ook omdat een sterke biodiversiteit bijdraagt aan onze taken: een natuurrijke dijk is vaak sterker, stuivende duinen robuuster. Door te investeren in een Blauwgroen Netwerk komt er ook meer ruimte voor wateropvang en zijn we beter bestand tegen droogte. Een rijke, evenwichtige flora en fauna in de sloot zorgt voor schoon water zonder last van exoten.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 • Bij al onze taken en werkzaamheden wegen we de kansen en bedreigingen voor biodiversiteit mee. Het bevorderen van biodiversiteitsherstel is een investering in de kwaliteit van ons gebied. Voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren. Wij maken daar geld en capaciteit voor vrij en zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met partijen die onze ambities delen.
 • De small five van Delfland, onze vijf icoonsoorten voor biodiversiteit, helpen ons met een gerichte aanpak. Als het met de grutto, weidehommel, bittervoorn, rugstreeppad en glassnijder goed gaat, gaat het namelijk met heel veel soorten uit die habitats goed. Het zijn daarom icoonsoorten waar wij met gerichte acties een positieve invloed op kunnen hebben. Denk aan natuurlijk peilbeheer, ecologisch maaien, maatregelen voor vismigratie en een groene inrichting van onze terreinen. 
 • Vanuit onze verantwoordelijkheid als eigenaar zetten we ons sowieso in op onze eigen terreinen. We maken onze waterkeringen natuurrijker en vergroenen onze terreinen bij waterzuiveringen, kantoren en gemalen. Bij het onderhoud van onze waterbergingen nemen we kansen voor biodiversiteit mee.
 • Samen met andere water-, groen- en openbare ruimtebeheerders werken we aan een samenhangend netwerk van natuur: een fijnmazig blauwgroen netwerk als aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). We werken aan de natuurlijke inrichting van watergangen, oevers, dijken en duinen, waar planten en dieren wonen en zich makkelijk kunnen verplaatsen.
 • Samenwerking met bewoners en gebiedspartners leidt tot verbetering van biodiversiteit en draagt bij aan een prettige leefomgeving, klimaatadaptatie en betere waterkwaliteit. Samen kun je echt meer! We stimuleren daarom ook initiatieven van inwoners en organisaties.
 • Delfland onderschrijft dat met de juiste maatregelen de teruggang van biodiversiteit een halt kan worden toegeroepen en dat we kunnen bijdragen aan biodiversiteitherstel. Door bovenstaand beleid beïnvloeden we de biodiversiteit in ons hele werkgebied positief. Dit alles was voor ons ook de reden om ons in 2019 aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daar kunnen wij onze ambities onderstrepen en bundelen, doen wij kennis op over biodiversiteitsherstel en inspireren we anderen. Zoals met ons inspiratieboek Biodiversiteit in waterbergingen.

   

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

 • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
 • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
 • Kennis, innovatie en educatie;
 • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Annemarie de Visser
E-mailadres: adevisser@hhdelfland.nl 
Website: www.hhdelfland.nl/biodiversiteit