Partner

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu is de milieuorganisatie die samenwerkt met anderen aan duurzame oplossingen. Onze twee hoofddoelen zijn: een klimaatneutrale samenleving in 2050 en behoud en herstel van biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat we een omslag in gang zetten naar een duurzame energievoorziening, een emissievrije mobiliteitssector, een circulaire economie en een toekomstbestendig voedselsysteem.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
We geloven dat de verandering die nodig om biodiversiteit te herstellen, voortkomt uit goed samenspel tussen overheid, bedrijven en mensen. Het belang van biodiversiteit brengen we breed onder de aandacht van het publiek. Daarnaast werken we samen met partners aan oplossingen om de biodiversiteit te herstellen. En we oefenen druk uit op overheden en politiek om maatregelen vast te leggen in wetgeving. Zo laten we met De Rijke Noordzee in samenwerking met de windsector zien hoe natuurversterking hand in hand gaat met de bouw van windparken op de Noordzee. We onderhandelden met andere natuurorganisaties over een Noordzee Akkoord, om versterking van onderwaternatuur vast te leggen in wetgeving. In het Watermonsters project werken we samen met de ASN Bank en Waterschappen om de waterkwaliteit te verbeteren. Schoon water is van cruciaal belang voor de biodiversiteit. Door burgeronderzoek betrekken we mensen om watervervuiling in hun buurt te meten. Zo komt watervervuiling eerder in beeld. Daarnaast lobbyen we voor strengere wetgeving rondom mest en bestrijdingsmiddelen. Met het project Nederland Zoemt verbeteren we samen met IVN en gemeenten de voedselvoorziening en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Daarnaast lobbyen we bij de overheid voor een omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Coherente wet en regelgeving;
  • Draagvlak en gedeelde waarden;
  • Gebiedsgerichte aanpak;
  • Kennis en innovatie;
  • Monitoring;
  • Verdienmodellen.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Susanne Hagen
E-mailadres: s.hagen@natuurenmilieu.nl
Website: www.natuurenmilieu.nl