Partner

NL Greenlabel

NL Greenlabel

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. We beheren een integraal concept van duurzaamheid dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. Op basis van dit model kunnen onafhankelijke experts en assessoren duurzaamheid inzichtelijk maken.

NL Greenlabel is sinds de oprichting in 2012 bezig met het verduurzamen en vergroenen van de leefomgeving. Centraal staat de zelf ontwikkelde methode die aantoonbaar en onafhankelijk een uitspraak doet over de samenhangende duurzaamheid op zowel product-, materiaal- of plantniveau als op inrichtingsniveau (tuin, terrein en gebied). Door op een eenvoudige wijze aan de hand van diverse indicatoren de stand van zaken inzichtelijk en meetbaar te maken, krijgen gebruikers eenvoudig zicht op kansen en leemten. Groen en biodiversiteit spelen als ecosysteemdiensten in de methodiek een centrale rol.

Daarnaast zijn wij een netwerkorganisatie met circa 175 organisaties, uiteenlopend van hoveniers, kwekers en producenten tot NGO’s en kennisinstituten. Wij zijn zeer actief op social media, geven een wekelijkse nieuwsbrief uit en schrijven artikelen, opiniestukken en columns. Ook zetten we ons met succes in voor wetgeving ten aanzien van natuurinclusief bouwen.  In ons werk worden we bijgestaan en geadviseerd door een wetenschappelijke raad met topwetenschappers van diverse universiteiten en instellingen.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij willen ons samen met de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Stichting Steenbreek inspannen om het verlies aan biodiversiteit in de stad terug te dringen en mogelijk te herstellen. Om hierin te slagen moeten we de stedelijke biotoop zodanig integraal ontwikkelen dat planten en dieren er hun plaats kunnen (blijven) vinden. Om onze ambitie tot uitvoering te brengen moeten we in ieder geval rekening houden met de volgende vragen:

  • Hoe benutten we het stedelijke gebied voor behoud en versterking van biodiversiteit?
  • Welke interventies, gebaseerd op natuurinclusiviteit (ecosysteemdiensten, groene infrastructuur en nature based solutions), kunnen we uitvoeren?
  • Hoe kunnen we de betrokkenheid van stakeholders vergroten om concrete acties in stedelijk gebied te versnellen?
  • Hoe komen we tot een duurzamer (ecologisch) beheer?

De drie partijen willen samen met deze vragen aan de slag gaan. Aan de basis liggen hiervoor de ontwikkelde concepten van De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en de Levende Openbare Ruimte van de VHG. Stichting Steenbreek werkt met consulenten, publieksgerichte acties en Groene Menukaarten om aangesloten gemeenten, Provincies en Waterschappen te activeren. Wij beschikken over de integrale methoden om zowel producten, materialen en planten alsmede tuinen, terreinen en gebieden op onafhankelijke wijze inzichtelijk te maken. In de aanpak van concrete acties kan daarnaast worden voortgebouwd op de resultaten van de eerdere Greendeal 1.000 hectare stedelijke natuur (www.nieuwestedelijkenatuur.nl) en de campagnes die door Steenbreek worden uitgevoerd.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema’s van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Prisca van der Wal
E-mailadres: p.vanderwal@nlgreenlabel.nl
Website: www.nlgreenlabel.nl