Partner

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV

Onder het motto ‘Enhancing society together’ – onze belofte aan de markt – ontwikkelt Royal HaskoningDHV samen met klanten, partners en kennisinstituten toekomstbestendige oplossingen voor steden, landelijk gebied, water, transport, industrie en leefomgeving.

Bij ieder project dat wij als bureau uitvoeren, stellen wij onszelf vier vragen:

  1. Bieden we de beste oplossing, nu en voor de lange termijn?
  2. Kunnen we aan de behoefte van de klant voldoen met een minimaal gebruik van grondstoffen en energie?
  3. Biedt onze oplossing toegevoegde waarde aan onze klanten en de maatschappij in zijn geheel?
  4. Voldoet de uitkomst van het project aan de behoeften van de meeste betrokken stakeholders?

Daarmee beschouwen we in elk project ook de ecologische impact. Projectleiders en adviseurs in de verschillende werkvelden van ons bedrijf kunnen daarbij ondersteund worden vanuit ons team Ecologie en Waterkwaliteit. Daar is biodiversiteit een essentieel onderdeel van de strategie. Die bestaat enerzijds uit een interne beweging, waarmee we werken aan verdergaande integratie van ecologische meerwaarde en biodiversiteit in onze integrale projecten. Anderzijds bestaat die strategie uit het leveren van gevraagd en ongevraagd advies aan onze klanten en relaties over de mogelijkheden om ecosystemen en biodiversiteit te verbeteren.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Ons doel is om klanten te helpen bij verduurzamingsvraagstukken en bij te dragen aan (of behoud van) biodiversiteit. Dit doen we door zo vroeg mogelijk in plannen en projecten te sturen op synergie tussen de technische opgave en kansen voor biodiversiteit. Deze synergie kan ontstaan tijdens een ontwerpproces, maar ook bijvoorbeeld bij een ambitiebepaling of in beleidsvorming. 

In 2016 committeerden we ons aan de Green Deal Infranatuur. Hierbij stelden wij onszelf al ten doel "biodiversiteit vanzelfsprekend te verankeren in alle fasen van ons (infrastructurele) werk". Binnen de Green Deal Infranatuur hebben wij aan de hand van onze ervaringen met Building with Nature projecten, onze kennis hierover kunnen delen.

Nu de Green Deal is afgerond, gaan we verder in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daarom neemt Royal HaskoningDHV graag zitting in de werkgroep Infranatuur. Binnen de werkgroep delen we actief kennis van en ervaring met biodiversiteit in relatie tot infrastructuur en delen we voorbeelden uit de praktijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het aanleggen van diverse en specifieke beplanting om hittestress in steden te verminderen of om het waterbufferend vermogen van steden te verhogen. We zien onze deelname aan de werkgroep dan ook als een kans om biodiversiteitsherstel actief te verbinden aan andere grote opgaves waar we aan werken, zoals de energietransitie, waterveiligheid, en de landbouwtransitie.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.
  • Infranatuur

 

Meer informatie
Contactpersoon: Anoek Van den Bosch
Emailadres: 
anoek.van.den.bosch@rhdhv.com
Website: www.royalhaskoningdhv.com