Partner

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed en de biodiversiteit van Nederland met het oog op de vele belangrijke waarden die dit voor de samenleving vertegenwoordigt. Ruim 273.000 hectare is bij ons in beheer en in 120 van de circa 160 Natura-2000 gebieden zijn wij beheerder of medebeheerder. We zetten onze terreinkennis en ontwerpkracht in bij natuur- en landschapsherstelprojecten en dragen bij aan maatschappelijke opgaves zoals de transitie naar natuurinclusieve landbouw en klimaatadaptie en mitigatie.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
We gaan investeren in de kwaliteit van onze terreinen, door in onze bestaande en nieuwe natuurgebieden te werken aan systeemherstel. Hierdoor worden deze terreinen robuuster en veerkrachtiger en wordt de biodiversiteit meer duurzaam gewaarborgd. We stellen van ons pachtareaal ruim 4000 hectare beschikbaar voor experimenten met natuurinclusieve boeren, welke we monitoren op de resultaten omtrent biodiversiteit en verdienvermogen van boeren. Ook gaan onze pachters en boswachters gezamenlijk de basismodule van de cursus “Natuurbeheer en Ondernemerschap” volgen. Deze cursus wordt door Aeres Hogeschool Dronten en de Hogere Agrarische School in Den Bosch wordt verzorgd en we stimuleren deelname aan de vervolgmodules. Het volgen van deze cursus leidt tot beter beheer van graslanden.

Verder delen wij onze kennis op het gebied van natuur, biodiversiteit en het terreinbeheer via publieksmedia, veldwerkplaatsen en kennisplatforms. Onze bijdrage aan het klimaatvraagstuk krijgt komende jaren concreet vorm door bosaanleg en aangepast bosbeheer (revitalisering bos) en waar mogelijk veenherstel door hogere waterpeilen in onze veengebieden.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau.

 

Meer informatie?
Contactpersoon: Janneke Ottens
Emailadres: j.ottens@staatsbosbeheer.nl
Website: www.staatsbosbeheer.nl