Partner

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en werkt aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We zetten ons op allerlei manieren in om een bijdrage te leveren aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Eén van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht is ‘Pathways to Sustainability’. Binnen dit thema versterken onderwijs en onderzoek elkaar om een duurzame samenleving te realiseren. Behoud en herstel van biodiversiteit vormen daarbij een kernonderdeel van duurzaamheid.

De Universiteit Utrecht doet binnen verschillende disciplines en vakgebieden onderzoek naar behoud en herstel van biodiversiteit. We doen onderzoek in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld waar de Nederlandse samenleving impact op heeft. Dit onderzoek gebeurt steeds vaker in multi- en transdisciplinaire teams waarin wordt samengewerkt met relevante partijen uit de samenleving om de toepassing van kennis in de maatschappij te verankeren.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
We willen biodiversiteit samen met onze omgeving versterken en herstellen. Onderzoeksgroepen binnen het Departement Biologie, het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, de Faculteit Diergeneeskunde en de Botanische Tuinen verweven de doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in hun onderwijs en onderzoek en delen  kennis met de samenleving. We leiden studenten op die kennis hebben van het verlies aan biodiversiteit en de mogelijkheden tot herstel. Hiermee creëren wij draagvlak en gedeelde waarden binnen toekomstige generaties ecologen, milieuwetenschappers, bestuurskundigen en diergeneeskundigen. Zij kunnen later in hun rol als vakspecialist, erfbetreder, bestuurder of beleidsmaker bijdragen aan het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. De Botanische Tuinen spelen een speciale rol in educatie en het creëren van draagvlak voor biodiversiteitsherstel door projecten en publieksvoorlichting.

In onze bedrijfsvoering geldt ‘practice what you teach’ en daarom is biodiversiteit een concreet onderdeel van  de  duurzaamheidsdoelen. Met het universitaire programma Duurzaamheid willen we biodiversiteit versterken en herstellen en duurzaam gebruik van biodiversiteit bevorderen. Zo werken we aan het herstel van biodiversiteit op het Utrecht Science Park als onderdeel van het meerjarig terreinbeheer. De verbinding met het omringende landschap wordt versterkt. In samenwerking met de gebiedspartners wordt een plan opgesteld om de biodiversiteit te verbeteren door de oprichting van een Living Lab (Delta Lab) voor biodiversiteitsherstel op en rondom het Utrecht Science Park, waar onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering samenkomen.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Draagvlak en gedeelde waarden;
  • Gebiedsgerichte aanpak;
  • Kennis en innovatie;
  • Verdienmodellen;
  • Monitoring.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Merel Soons
E-mailadres: m.b.soons@uu.nl
Website: www.uu.nl/duurzaamheid