Skip to main content

Partner

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta verbindt wonen, werken en natuur met water. Dit doen wij in een werkgebied dat zich uitstrekt van Deventer naar Assen. Een werkgebied van 275.500 hectare, met circa 580.000 inwoners, verdeeld over 22 gemeenten.

Als waterschap zien we biodiversiteit als onderdeel van ons werk en brengen deze in relatie tot de andere  waterschapsdoelen. We zetten in op het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan biodiversiteit en een betere leefomgeving. We werken optimaal samen met onze partners, benutten meekoppel-kansen en ondersteunen initiatieven van derden bij het verbeteren van de biodiversiteit. Zowel binnen als buiten onze organisatie zijn  we  in gesprek over biodiversiteit. Dit zien  wij als middel om de mogelijkheden te verkennen tot een gerichte bijdrage. 

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De biodiversiteit staat onder druk door klimaatverandering, verstedelijking, versnippering en intensivering van de landbouw. WDODelta zet zich daarom  in voor het uitvoeren van biodiversiteitsmaatregen op en om onze assets. Onder andere door biodiversiteit te stimuleren draagt WDODelta bij aan een duurzame toekomst.

Als WDODelta werken wij, in relatie tot onze andere doelstellingen en binnen de beschikbaar gestelde middelen, aan herstel en behoud van biodiversiteit in oppervlaktewater land- en bodem:

  • Wij beheren onze watergangen, keringen en bergingen natuurvriendelijk conform de hier op aangepaste integrale onderhoudsplannen.
  • Wij leggen op doeltreffende locaties natuurvriendelijke oevers en migratievoorzieningen voor land en waterdieren aan.
  • Wij werken vanuit de gedachte ‘natuur-inclusief’ door bij planvorming en realisatie van o.a. inrichtingswerken en civieltechnisch werk, waar mogelijk, biodiversiteit in te passen.
  • Wij dragen bij aan behoud en herstel van (aandacht)soorten en hun leefgebied.
  • Wij gebruiken onze assets om samen met netwerkpartners bij te dragen aan biodiversiteitsnetwerken.

 

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Samenwerken op gebiedsniveau;
  • InfraNatuur.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Anke Durand - Huiting
E-mailadres: ankedurand@wdodelta.nl
Website: www.wdodelta.nl/duurzaamheid