Partner

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken. Wij beheren het water in een groot gebied van de Biesbosch tot aan Duitsland, waarbij de Nederijn/Lek de bovengrens is en de Maas onze ondergrens. Wij zetten ons in om wonen en werken in dit gebied, nu en in de toekomst mogelijk te maken. Wij zorgen voor een optimale uitvoering van onze taken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en waterketen. Onze bedrijfsvoering leidt tot een minimale belasting van het klimaat, daarnaast zetten wij ons in om de biodiversiteit ins ons beheergebied te herstellen.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
In ons bestuursakkoord voor de periode 2019-2023 staat dat wij als waterschap een rol hebben in het versterken van de biodiversiteit bij waterschap gerelateerde zaken. Zo zal de biodiversiteit moeten worden betrokken bijvoorbeeld bij het ecologisch maaibeheer van dijken, sloten en wegbermen, het onderhoud van de terreinen van de afvalwaterzuiveringen, of bij het realiseren van projecten zoals vispassages.

Vanaf 2016 worden de wegbermen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ecologisch beheerd door het waterschap in het licht van het beheerconvenant ‘Prachtlint’. Vanaf 2020 wordt het onderhoud van alle watergangen in ons waterschap beheerd volgens het principe ‘laten staan waar het kan en maaien waar het moet’. Waar mogelijk wordt 25% van de vegetatie gespaard. Dit is opgenomen in het actuele beheer- en onderhoudsplan.

Wij hebben 507 kilometer primaire keringen in ons beheergebied. Wij blijven op deze keringen een verschralingsbeleid toepassen in het onderhoud zodat de kansen voor een kruidenrijke vegetatie optimaal zijn. Daarnaast zullen wij vijftig procent van deze dijken de komende jaren zodanig gaan beheren (bijvoorbeeld gefaseerd maaien) dat de biodiversiteit kan toenemen. Wij vergrootten het areaal met biodivers maaibeheer op onze dijken jaarlijks met 10%            

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Gebiedsgerichte aanpak;
  • Kennis en innovatie;

 

Meer informatie
Contactpersoon: Ton Ruigrok
E-mailadres: t.ruigrok@wsrl.nl
Website: www.waterschaprivierenland.nl