Partner

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe beheert het oppervlaktewater, de dijken en zuivert rioolwater uit huishoudens en bedrijven in het gebied tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren. Samen met onze inwoners, ondernemers en partners zorgen we ervoor dat ons gebied veilig en leefbaar blijft. Om bij te dragen aan de kwaliteit van landelijke en stedelijke gebieden willen wij zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de biodiversiteit creëren.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Onze doelstelling is het behouden, beschermen en versterken van de biodiversiteit. Dat doen we aan de hand van een integrale benadering ten aanzien van het landelijk en stedelijk gebied. We zien onze waterschapseigendommen als belangrijk leefgebied voor flora en fauna. We richten ons als eerste op de kansen waar we zelf invloed op hebben. We borgen behoud, bescherming en versterking van biodiversiteit daarom in ons beleid én in de uitvoering van plannen, projecten en beheer en onderhoud. We werken aan een uitvoeringsprogramma met maatregelen, met daarin punten als:

  1. We zetten ons ecologisch beheer van dijken en watergangen door. Concreet betekent dit dat we de dijken in stroken maaien en waar mogelijk bij het onderhoud van watergangen vegetatie laten staan.
  2. We zetten onze samenwerking met agrariërs voor biodiversiteitsherstel voort en bouwen dit verder uit.
  3. We ondersteunen burgerinitiatieven voor biodiversiteitsherstel langs dijken, watergangen en waterschapsterreinen.
  4. We gaan aan de slag met een aanpak om biodiversiteit te monitoren, inclusief het vaststellen van biodiversiteitsdoelen.
  5. Bij circa 6 projecten geven we specifiek aandacht aan hoe we de biodiversiteit kunnen versterken. Dit als pilot en leertraject.

Ook gaan we bewustwording voor en kennis van de organisatie over biodiversiteit vergroten. Dit zien we als eerste belangrijke stap om uiteindelijk “buiten” de biodiversiteit daadwerkelijk te kunnen behouden, beschermen en versterken. Hiervoor zetten we een aantal bewustwordingsactiviteiten op.

              

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Coherente wet- en regelgeving
  • Draagvlak en gedeelde waarden
  • Gebiedsgerichte aanpak
  • Kennis en innovatie
  • Monitoring

 

Meer informatie
Contactpersoon: Dorien Roubos
E-mailadres: droubos@vallei-veluwe.nl
Website: www.vallei-veluwe.nl