Skip to main content

Partner

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen

Hoe zorgen we ook in de toekomst voor een duurzame leefomgeving, die voorziet in de behoefte tot wonen, werken en leven? Dat is de vraag waar we als Waterschap Vechtstromen samen met belanghebbenden voor staan. Ons beheergebied ligt in de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland en beslaat een oppervlakte van 225.000 hectare. Het waterschap beheert en onderhoudt hier ca. 3700 kilometer waterlopen.

De biodiversiteit -de verscheidenheid aan soorten planten en dieren- neemt wereldwijd en zeker ook in Nederland sterk af. In zoetwatersystemen is die afname nog groter dan op het land. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en de komende jaren een extra impuls geven aan het behoud en versterken van de biodiversiteit in en rond onze wateren.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
De afgelopen jaren hebben we al de nodige maatregelen genomen om te werken aan bescherming en het in stand houden en herstellen van plant- en diersoorten in ons beheergebied. De basis van onze bijdrage zit in de maatregelen die we nemen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en daarnaast vanuit een goede functiebediening van de landbouw (voor de overgang naar ‘natuur inclusieve landbouw’) en van waardevolle, natte natuurgebieden. De vele maatregelen die we daarvoor nemen in diverse projecten en gebiedsprocessen (o.a. Natura 2000) zijn al onderdeel van onze kerntaken. Maar we dragen ook op ander manieren bij aan het herstel van biodiversiteit. Zo is het herstel en behoud van soorten een belangrijk aspect bij herinrichting van beken, we leggen natuurvriendelijke oevers aan, voeren op verschillende locaties een meer ecologisch maaibeheer uit, zaaien hier en daar overhoekjes in en verstrekken vergoedingen voor blauwe diensten.

De inspanningen dragen positief bij, maar er is nog veel werk aan de winkel om écht impact te maken. We maaien onze beken en sloten waar mogelijk al gefaseerd en nemen deel aan initiatieven die de biodiversiteit ondersteunen. Om de komende jaren nog meer impact te maken hebben we een vergroeningsstrategie vastgesteld waarin een pakket aan maatregelen op het gebied van beheer, inrichting en samenwerking staan opgenomen. Vanuit de vergroeningsstrategie is er een dynamische uitvoeringsagenda opgesteld welke jaarlijks bijgesteld wordt. In deze agenda is volgens een drietal sporen opgenomen wat de opgaven voor een kalenderjaar zijn.

  1. We voeren nog meer aanpassingen door in onze manieren van werken, in uitvoering van het maai- en waterbeheer, maar ook, waar het kan, bij het verpachten van gronden. We maken de aandacht voor biodiversiteit ook een vast onderwerp in aanbestedingen en projectopdrachten. Voor een succesvolle uitvoering van deze maatregelen zorgen we dat alle medewerkers over de vereiste kennis beschikken.
  2. Het tweede spoor is het nemen van concrete inrichtingsmaatregelen, zoals takken na opsnoeien niet versnipperen maar zo veel mogelijk verwerken als takkenril, aanplant van inheemse soorten, ophangen van nest- en verblijfskaseten voor vogels en vleermuizen en bijenhotels, minder maaien op Zuiveringsterreinen, en het inzaaien van groenstroken. Bovendien nemen we verdergaande soortgerichte maatregelen zoals het aanleggen van oeverzwaluwwanden en het herbestemmen van overbodige gebouwen, opslagsilo’s of andere bouwwerken door ze tot winterverblijf voor vleermuizen te maken.
  3. Met het derden spoor zetten we in op het vergroten van bewustwording over biodiversiteitsmaatregelen en op samenwerking met bijvoorbeeld vrijwilligers voor monitoring.

               

Dit commitment draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Samenwerken op gebiedsniveau;
  • Monitoring. 

 

Meer informatie
Contactpersoon: Martijn Heuvelmans
E-mailadres: m.heuvelmans@vechtstromen.nl
Website: www.vechtstromen.nl