Rapportage uitvoering Commitment

Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden

Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden zet zich in voor het opschalen van de teelt van inheemse wildeplantenzaden van controleerbare autochtone herkomst en het geven van gedegen praktisch en ecologisch advies aan gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren voor het creëren van succesvolle bloemenweides. Hierin werken wij samen met Stichting Het Levend Archief. Wij hebben de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. We zijn kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het creëren van meer kruidenrijke vegetaties met inheemse wilde planten is een belangrijke basis om de biodiversiteit te vergroten. Als we de juiste voorwaarden creëren, onder andere door wilde planten terugbrengen in onze leefomgeving, dan volgens de insecten, vogels en andere dieren vanzelf. Op de wilde bloemen komen insecten en de insecten dienen weer als voedsel voor vogels. Daarnaast kunnen de insecten belangrijke plaagbestrijders zijn.

Uit verschillende studies komt naar voren dat het voor het verbeteren van de biodiversiteit juist van belang is te werken met planten(zaden) van autochtone inheemse plantensoorten, met een passende genenpoel, die aansluit op de insecten die hier in ons land gebruik van moeten maken.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel helpt ons deuren te openen en geeft ons het vertrouwen dat we op de juiste weg zijn. Dit motiveert ons de schouders er extra onder te zetten om ieder jaar meer zaden te telen en onze klanten beter te helpen met biodiversiteitsherstel. Ons motto is: “Samen zetten we de wereld in bloei”. En dat is precies wat we van plan zijn.

 

Rapportage uitvoering commitment

A. Hoe staat het met de uitvoering van het commitment dat Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden heeft gedaan? Welke successen zijn er geboekt?

Jazeker. Als Cruydt-Hoeck bestaat ons commitment er niet zozeer uit nieuwe dingen te gaan doen, of andere dingen minder slecht. Onze visie en bedrijfsdoelstelling is feitelijk ‘biodiversiteitsherstel’. Door het extra vertrouwen en de aanmoediging die we krijgen door het deltaplan zijn we extra gemotiveerd onze activiteiten met meer daadkracht te ontwikkelen. We hebben het bedrijf in de afgelopen paar jaar flink kunnen verstevigen en kunnen investeren in team, organisatie, zaden- en plantenteelt, kennis , promotie en samenwerkingen.

Enkele kengetallen sinds het vorige commitment in september 2019:

  • Omzet: + ruim 50% (jaarlijks groeit onze omzet met 25-30% per jaar).
  • Team en interne organisatie verbeterd: van 15-20fte naar 30-35fte.
  • Eigen teeltoppervlakte: Onze 20 hectare zadenteelt is sterk verbeterd, we kunnen meer zaden telen van gecontroleerde autochtone herkomst.
  • Samenwerking met externe teeltpartners: van 2 (2-3 hectare) naar 15 (15-20 hectare.
  • Zaadverwerkingscapaciteit sterk verbeterd.
  • Kennis en kennisuitdraging sterk verbeterd.
  • Op diverse vlakken zijn er sterke groeimogelijkheden. Wij zijn ons bedrijf zodanig aan het opbouwen dat we een sterke groei goed aankunnen.

 

B. Heeft uw organisatie andere activiteiten ondernomen in het afgelopen jaar die een positieve bijdrage hebben geleverd aan biodiversiteit?

Zie ook bij 1.

Zorgen voor veel inheemse zaden van gecontroleerde autochtone herkomst en zorgen dat door kennisdeling onze klanten betere bloemenweides kunnen maken en beheren.

 

C. Zou u uw commitment willen verbreden of aanscherpen? Zo ja, op welke manier?

Ons commitment blijft in wezen gelijk: zo snel en zoveel als mogelijk zaden en planten beschikbaar maken van controleerbare inheemse autochtone herkomst om toe te passen voor biodiversiteitsherstel. Wij richten ons hierbij op twee pijlers: ‘Zaad & Kennis’. In onze visie zijn beide essentieel voor biodiversiteitsherstel. Beide moeten ’vermeerderd & verspreid’ worden. Enerzijds het beschikbaar maken van veel zaden van autochtone herkomst, anderzijds de kennis deze op de juiste manier toe te passen en te beheren. Wij dromen van een ‘Cruydt-Hoeck Campus’.