Rapportage uitvoering Commitment

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

 

De Jagersvereniging staat voor duurzaam en verantwoord beschermen, beheren en benutten van de natuur. Wij doet dit door samen te werken met alle partijen die zich verbonden voelen met het verantwoord beschermen, beheren en benutten van het landschap. Jagers investeren in biodiversiteit door aanleg en beheer van landschapselementen en natuurrijke plekken. Ze werken samen met alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied. Dat is een voorwaarde voor herstel van biodiversiteit in het drukke Nederlandse cultuurlandschap.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Wij zetten in op behoud en terugkeer van boerenlandnatuur. Dat doen we door patrijzenprojecten te bevorderen, aanleg van bloem- en kruidenrijke akkerranden te stimuleren en de aanleg van landschapselementen. Jagers zijn dan betrokken bij 10 herstelprojecten voor de patrijs. In 2021 worden door jagers in 150 van de 300 wildbeheereenheden maatregelen uitgevoerd om de biodiversiteit te verbeteren.

De Jagersvereniging initieert en bevordert de samenwerking tussen boeren, burgers en buitenlui via de site www.biotoopopdekaart.nl en realiseert daarmee nog meer nieuwe initiatieven voor biodiversiteit en lokale betrokkenheid. In 2021 maken we zo 3.000 biotoopprojecten zichtbaar waardoor alle Nederlanders deelgenoot kunnen worden van biotoopherstel in hun omgeving. Jaarlijks komen daar 1.000 nieuwe initiatieven bij.

 

Rapportage uitvoering commitment

A. Kunt u aangeven welke vorderingen u heeft gemaakt met de patrijzenprojecten, op welke wijze u de aanleg van bloem- en kruidenrijke akkerranden heeft gestimuleerd en de aanleg van landschapselementen.

Limburgs project ‘Jagers in het Groen’. In dit project zaaien 30 Limburgse lokale jagersverenigingen, wildbeheereenheden, ongeveer 115 hectare in met een speciaal zaadmengsel. In kansrijke leefgebieden (meer dan 300 ha) voor de Patrijs worden er kleine landschappelijke elementen ingericht en ingezet op predatiecontrole in de meest brede zijn. Er is hiervoor een beheerplan gemaakt waarin alle actoren beschreven zijn die kunnen bijdragen een verbeterde biotoop voor de Patrijs. Het gaat hier om 6 gebieden met een totaal van 2000 ha.

 

B. Uw ambitie is dat in 2021 door jagers in 150 van de 300 wildbeheereenheden maatregelen worden uitgevoerd om de biodiversiteit te verbeteren.  Kunt u aangeven waar u nu staat en of u verwacht dit doel te halen.

Op het moment staan er 2609 projecten verspreid over Nederland op biotoop op de kaart. Dit geeft de inzet en motivatie van jagers (en niet jagers) weer om biotoopverbeterende maatregelen uit te voeren.

Het is met de bedekkingsgraad van de kaart al aannemelijk dat in de helft van de WBE’s al een of meer maatregelen worden uitgevoerd. We zouden dit graag willen valideren door een enquête onder de WBE’s uit te zetten.

Naast deze biotoop verbeterende projecten zijn veel jagers actief geweest met het plaatsen van kunstnesten. Voor dit project zijn er in 2020 1624 kunstnesten geplaatst. Bijna de helft van deze nesten zijn in gebruik genomen. Als de nesten in gebruik genomen worden lijkt de kans dat de eieren uitkomen erg groot. Afgelopen jaar was dit 89,5%.

 

C. Heeft uw organisatie andere activiteiten ondernomen in de afgelopen periode die een positieve bijdrage hebben geleverd aan biodiversiteit?

In de afgelopen periode zijn er meerdere initiatieven geweest voor het verbeteren van biodiversiteit. Hierboven werd ‘Jagers in het groen’ en ons onderzoek naar kunstnesten al benoemd. Een ander voorbeeld is het advies dat we geleverd hebben voor de inrichting en daarmee verhoging van biodiversiteit op voormalige afvalstortlocaties. Deze zal voormalige stortlocaties veranderen in een gebied waarin natuur en recreatie samenkomen. Hierbij kun je denken aan bloemenvelden, aanleg van diervriendelijke oevers, keverbanken en hagen.

 

D. Zou u uw commitment willen verbreden of aanscherpen? Zo ja, op welke manier?

De ambitie ligt er wel, maar als organisatie lopen we niet in de uitvoering tegen problemen aan, maar in de projectondersteuning, management en administratieve lasten. De 21.000 Jagers van de WBE zijn relatief eenvoudig te porren voor het nemen van laagdrempelige biodiversiteitmaatregelen. Maar de administratieve afhandeling, projectmatige opzet en het vergroten van de cohesie tussen de projecten vergt een grotere personele inzet.