Rapportage uitvoering Commitment

Nationaal Groenfonds

 

Een groener Nederland, daar zetten wij ons elke dag voor in. Wij financieren projecten die de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan bodem, lucht, water, beleving en natuurlijk biodiversiteit. Onze mensen zetten al hun kennis en ervaring in om ecologie en economie op een vernieuwende manier te verbinden voor het Nederland van morgen.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Wij spelen een belangrijke rol bij onderzoek naar en de financiering van de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onder andere het ministerie van LNV, het PBL en diverse banken. De doelstellingen van onze organisatie sluiten aan bij de missie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Wij financieren projecten die meerwaarde hebben voor natuur en landschap, duurzame energie en circulaire economie. De laatste jaren is natuurinclusieve kringlooplandbouw daarbij een van onze speerpunten. Samen met cofinanciers, zoals de Rabobank en andere commerciële banken, financieren wij projecten die de omslag maken naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Door samen te werken betrekken we ook de commerciële banken bij projecten die gunstig zijn voor de natuur en de biodiversiteit. Deze projecten zouden doorgaans niet worden gefinancierd door de commerciële banken alleen.

Ook werken wij nauw samen met de terreinbeherende organisaties (rijks, provinciaal en particulier) die een programma natuurinclusieve kringlooplandbouw hebben. Daarnaast werken we mee aan onderzoeken, waarbij onze focus ligt op de financiële invalshoek en verspreiden we actief informatie over biodiversiteitsgerelateerde onderwerpen via onze website, tijdens (mede) door ons georganiseerde bijeenkomsten en via de media.

 

Rapportage uitvoering commitment

A. U geeft in uw commitment aan dat het Nationaal Groenfonds een belangrijke rol speelt bij het onderzoek van de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Kunt u aangeven wat er in de afgelopen tijd is onderzocht en welke resultaten er zijn gevonden.  

Ons onderzoek richt zich met name op de financierbaarheid van (de transitie naar) natuurinclusieve landbouw. Het uitwerken van en starten met de pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) in juli van dit jaar, in opdracht van het ministerie van LNV, is daar het meest concrete voorbeeld van.

 

B. Kunt u voorbeelden noemen van projecten, die u samen met uw cofinanciers steunt, die de omslag maken naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering?

Zie op onze site voor een aantal voorbeelden, waaronder Landcooperatie De Hooilanden. Voor het overige kunnen wij hier geen informatie over geven in verband met de privacy van onze financieringsklanten.

 

C. Hoe staat het met de samenwerking met de terreinbeherende organisaties die een programma natuurinclusieve kringlooplandbouw hebben? Kunt u een aantal voorbeelden geven van zulke samenwerkingen en beschrijven wat jullie rol in de samenwerking is?

De samenwerking loopt achter bij de verwachting en de ambitie. Staatsbosbeheer bijvoorbeeld heeft de ambitie 40 experimenten te steunen. Bij 2 daarvan zijn wij - op initiatief van de ondernemers zelf! - als financier betrokken.

 

D. Heeft uw organisatie andere activiteiten ondernomen die een positieve bijdragen hebben geleverd aan biodiversiteit?

Alle projecten die wij financieren leveren of een positieve of in ieder geval geen negatieve bijdrage aan de biodiversiteit.

 

E. Zou u uw commitment willen verbreden of aanscherpen? Zo ja, op welke manier?

Daar zien wij op dit moment geen aanleiding toe. wij zijn als financier toch een vreemde eend in de bijt.