Rapportage uitvoering Commitment

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten wij ons 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. We willen meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder, nu en in de toekomst. Dat doen we altijd met aandacht voor onze invloed op het milieu en de biodiversiteit.

 

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Wij geven twee commitments af:

  • De belangrijkste is Infranatuur als leidend commitment van ProRail. De samenwerking, doelen en projecten binnen Infranatuur zijn onze voornaamste bijdrage aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
  • Een tweede commitment zit op chemische bestrijdingsmiddelen waarop ProRail een inhaalslag heeft te maken. Door uitzonderingen hebben wij op dit ogenblik een groot aandeel in het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door (semi-)overheidsorganisaties. Dit is ongewenst en onhoudbaar. Daarom blijven wij ons inzetten om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (o.a. glyfosaat houdende middelen) steeds verder terug te dringen. Mits de huidige pilots succesvol zijn en bruikbare en haalbare alternatieven op de markt komen wordt gestreefd naar (zo mogelijk) een volledige uitfasering rond 2025.

 

Rapportage uitvoering commitment

A. Hoe staat het met de voortgang van het uitvoeren van de doelen voor ProRail die zijn afgesproken binnen InfraNatuur?     

Er is voorzichtige voortgang en een veel sterker commitment intern.

 

B. Welke stappen heeft u inmiddels kunnen zetten om de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen? Zijn de pilots succesvol? In hoeverre is het gebruik chemische middelen in de pilots verminderd?  

Er lopen twee pilots voor alternatieven met wisselende resultaten tot nu toe. Hierom wordt er gezocht naar meerdere alternatieven om ook die te testen. We hopen in de loop van 2022 een succesvol alternatief gevonden te hebben zodat besluitvorming daarover kan worden opgestart.

 

C. Heeft uw organisatie andere activiteiten ondernomen in het afgelopen jaar die een positieve bijdragen hebben geleverd aan biodiversiteit? 

Een belangrijk besluit is geweest dat het bermbeheer apart zal worden aanbesteed. Dit biedt kansen om gerichter te selecteren op de manier waarop het bermbeheer wordt uitgevoerd.

 

D. Zou u uw commitment verder willen verbreden of aanscherpen? Zo ja, op welke manier?  

 Het commitment is nog goed.