Supporter

Algemene Vereniging Natuurbescherming

Algemene Vereniging Natuurbescherming

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken (AVN) werd in 1926 opgericht en heeft nu zo’n 3100 leden. Het werkgebied van de vereniging omvat naast de gemeente Den Haag ook de randgemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Westland, Wassenaar en Zoetermeer. Wij zetten ons in voor het behouden, beschermen en uitbreiden van natuur en landschap in Den Haag en naaste omgeving. Dit wordt gedaan door in goed overleg het beleid, de ontwikkelingen en plannen van hoofdzakelijk lokale overheden en projectontwikkelaars kritisch te volgen, te beïnvloeden en waar mogelijk bij te sturen. Alleen in het uiterste geval worden rechtszaken aangespannen, meestal in nauw overleg met andere natuur- en milieugroeperingen. Belangrijk is daarbij het creëren van draagvlak met de achterban door te communiceren via het kwartaalblad Haagwinde en de website.

 

Waarom vindt de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
Behoud, bescherming en uitbreiding van natuur zijn onlosmakelijk verbonden met behoud en herstel van biodiversiteit. Alle vormen van leven in de natuur hangen met elkaar samen. Het verdwijnen van één soort plant/bloem kan desastreus zijn voor één insectensoort die de plant als waardplant nodig heeft. En dat heeft weer gevolgen voor insectenetende vogels, waardoor grotere predators op hun beurt geraakt worden. De ernstig achteruit gaande diversiteit van flora en fauna zorgt voor een verarming van natuur en landschap.

 

Hoe werkt de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming aan biodiversiteitsherstel?
Door proactief en reactief op te komen voor behoud en herstel van de natuur in het beleid en de plannen van de plaatselijke overheden vragen wij aandacht voor herstel biodiversiteit. Ook wordt gewerkt aan het tegengaan van versnippering, vervuiling en vermesting (stikstof) van de regionale natuur op alle niveaus. Verder zetten wij ons in voor de promotie van natuurinclusieve bouw in de stedelijke omgeving. Zo is bijvoorbeeld een geslaagde actie gevoerd om natuuroppervlak toe te voegen aan het Natura 2000-gebied Meijendel en wordt een inventarisatieproject gedaan om een grotere biodiversiteit in het Buytenpark van Zoetermeer te adviseren. Andere voorbeelden van activiteiten die wij hebben ondernomen zijn:

  • Broedvogelmonitoring ter advisering over biodiversiteit n.a.v. projectontwikkeling bij sportpark Cartouche in Leidschendam-Voorburg;
  • Advisering van gemeente Den Haag over de koelende en ecologische waarde van grote bomen in stedelijk binnenterrein inzake stappenplan toekenning kapvergunning;
  • Actieve groenwerkgroepen voeren in de duinen en groengebieden kleinschalige beheerwerkzaamheden uit om de biodiversiteit te verbeteren.

 

Meer informatie
Contactpersoon: Aletta de Ruiter
Emailadres: info@avn.nl
Website:
www.avn.nl