In gesprek met Alex Datema – BoerenNatuur

 

Alex DatemaAlex Datema is voorzitter van BoerenNatuur en heeft een regulier melkveebedrijf (110
melkkoeien) in Groningen. Zijn bedrijf heeft 70 hectare grasland waarvan 15 hectare bestemd is voor weidevogelbeheer met o.a. kruidenrijk grasland en plas-dras.  

 

Waarom vindt BoerenNatuur biodiversiteitsherstel zo belangrijk?
‘’BoerenNatuur is opgericht om te werken aan het herstel en behoud van natuur en landschap binnen de landbouw, biodiversiteitsherstel is dus zo te zeggen onze core business! De landbouw is afhankelijk van biodiversiteit. We maken als boeren al eeuwen gebruik van biodiversiteit: denk aan het bodemleven en bestuivende insecten. De landbouw heeft een verantwoordelijkheid voor de natuur en het landschap die samenhangen met de manier waarop we onze bedrijven runnen. Ik doel daarbij op de weide- en akkervogels die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van een bepaalde manier van landbouw bedrijven. Ook is de landbouw afhankelijk van draagvlak in de samenleving. En onze samenleving vraagt van de landbouw om goed te zorgen voor onze boerennatuur.’’

 

Wat is de belangrijkste bijdrage die BoerenNatuur gaat leveren aan het Deltaplan?
‘’We brengen 40 professionele collectieven mee waarin ruim 150 professionals bezig zijn met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, plus ruim 9.500 deelnemers, voornamelijk boeren, die al bezig zijn met herstel en behoud van natuur en landschap op hun bedrijf. De kennis en kunde die we daar met de collectieven hebben opgedaan willen we graag delen met anderen. Onze 40 collectieven, waarmee we landsdekkend zijn, vertalen beleidsdoelen voor natuur en landschap naar een gebiedsplan. Op basis van dat gebiedsplan maken ze afspraken met boeren over welk beheer er uitgevoerd moet worden. Dat doen we nu alleen in de door de provincie aangewezen leefgebieden, en dat willen we graag voor het hele buitengebied gaan doen.’’

 

Welk praktijkvoorbeeld vind je goed passen in de filosofie van het Deltaplan? 
‘’Het project “Sken je sloot” is een mooi voorbeeld. Dit is een project van ons collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost Groningen (ANOG), waterschap Hunze en Aa’s en adviesbureau Tauw. Boeren die akkerranden hebben wordt gevraagd om hun naastliggende sloten te scannen met een App die dan informatie geeft over de kwaliteit van het water, maar ook over de biodiversiteit in het water. Dit heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren wat betreft de chemische kwaliteit alsook het leven in de sloot. Een mooie samenwerking tussen boeren, een collectief, een waterschap en een adviesbureau. Iedereen wordt er uiteindelijk beter van, ook omdat er veel kennis uitwisseling plaatsvindt in zo’n project.’’

 

Met wie hoop je vanuit BoerenNatuur (meer) te kunnen samenwerken aan biodiversiteitsherstel?
‘’Eigenlijk met alle partijen waarmee we nu aan tafel zitten bij het Deltaplan. Ik denk dat we het meeste bereiken als we meer gaan samenwerken met alle grondeigenaren in het buitengebied. Dat doen we nu al wel veel met de TBO’s (Terrein Beherende Organisaties), maar we kunnen veel meer samenwerken met gemeenten, waterschappen en provincies. Ook willen we graag meer samenwerken met kennisinstellingen om onze monitoring te verbeteren en daardoor meer inhoud te kunnen geven aan wat wij noemen “lerend beheren”. Dit betekent feitelijk dat we nu beheer doen naar beste weten, maar dat we dat ieder jaar proberen te verbeteren op basis van monitoring en nieuwe kennis.’’